- -

Creació d'un portal Web per a una floristeria

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'un portal Web per a una floristeria

Show full item record

Lloret Santamaria, B. (2012). Creació d'un portal Web per a una floristeria. http://hdl.handle.net/10251/16368.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/16368

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'un portal Web per a una floristeria
Author:
Director(s): Buendía García, Félix
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2012-06-27
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte final de carrera desenvoluparem una aplicació Web per a una petita floristeria d'una població propera a Gandia anomenada EL GIRASOL. L'objectiu principal d'aquest portal Web és donar a conéixer el petit ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record