- -

Instrumental techniques for improving the measurements based on Quartz Crystal Microbalances (Técnicas instrumentales para mejorar las mediciones con microbalanzas de cuarzo)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instrumental techniques for improving the measurements based on Quartz Crystal Microbalances (Técnicas instrumentales para mejorar las mediciones con microbalanzas de cuarzo)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Arnau Vives, Antonio es_ES
dc.contributor.author Torres Villa, Robinsón Alberto es_ES
dc.date.accessioned 2012-10-01T08:25:05Z
dc.date.available 2012-10-01T08:25:05Z
dc.date.created 2007-07-19T08:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2012-10-01T08:25:00Z es_ES
dc.identifier.isbn 978-84-9048-017-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/17323
dc.description.abstract L'Electrogravimetria AC empra una microbalança de quars electroquímica (EQCM) en règim dinàmic. En l'EQCM un dels elèctrodes d'or depositats sobre el cristall és recobert amb una fina pelolícula d'un polímer electroactiv i és emprat com a elèctrode de treball (WE) dins d'una celola electroquímica. Les variacions de la freqüència de ressonància de la microbalança de quars (QCM) permeten obtindre la resposta massa associada amb la transferència de càrrega que es dóna en la interfície polímer-electròlit. L'Electrogravimetria AC va ser proposta a fi de caracteritzar i separadament identificar el moviment dels ions i el solvent en la interfície polímer-electròlit. En esta tècnica s'analitza en el domine de la freqüència la resposta de massa davant de xicotetes pertorbacions de voltatge gràcies a l'ocupació de la microbalança de quars en règim dinàmic. Per a este propòsit s'aplica una xicoteta pertorbació sinusoidal superposada a una tensió contínua, entre l'elèctrode de referència i l'elèctrode de treball de la celola. Posteriorment, es pot dibuixar la funció de transferència electrogravimètrica (EGTF), definida esta com la raó (?m/?E) entre l'amplitud dels canvis de massa induïts (?m) i l'amplitud de la pertorbació sinusoïdal aplicada (?E). Esta funció de transferència se dibuixa en un pla complex per a cada una de les freqüències de la senyal de pertorbació. Les distintes espècies iònicas involucrades són identificades en el pla complex per mitjà de bucles característics sempre que els bucles no se superposen. Per mitjà d'esta tesi doctoral es proposa un nou sistema de conversió de freqüència-tensió basat en un doble ajust de freqüència implementat amb un PLL mesclant elements analògics i digitals (AD PLL). Els resultats trobats tant en la caracterització electrònica del dispositiu com en la fase experimental proven la fiabilitat del sistema per als mesuraments realitzats en la tècnica d'Electrogravimetria AC. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.source Riunet es_ES
dc.subject Ac electrogravimetry es_ES
dc.subject Quartz crystal microbalance qcm es_ES
dc.subject Phase locked loops pll es_ES
dc.subject Bandwidth-resolution trade-off es_ES
dc.subject Coarse and fine tuning es_ES
dc.subject Voltage controlled crystal oscillator vcxo es_ES
dc.subject Field programable gate array fpga es_ES
dc.subject Nyquist response es_ES
dc.subject Electroactive film characterisation es_ES
dc.subject Prussian blue characterisation es_ES
dc.subject Polypirrole characterisation es_ES
dc.subject Polyaniline characterisation es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.title Instrumental techniques for improving the measurements based on Quartz Crystal Microbalances (Técnicas instrumentales para mejorar las mediciones con microbalanzas de cuarzo)
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.subject.unesco 331107 - Instrumentos electrónicos es_ES
dc.subject.unesco 331113 - Aparatos científicos es_ES
dc.subject.unesco 230104 - Análisis electroquímico es_ES
dc.subject.unesco 230115 - Análisis de polímeros es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/17323 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Torres Villa, RA. (2007). Instrumental techniques for improving the measurements based on Quartz Crystal Microbalances (Técnicas instrumentales para mejorar las mediciones con microbalanzas de cuarzo) [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/17323 es_ES
dc.description.accrualMethod Palancia es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 2650 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record