- -

Dietario ilustrado: un viaje como homenaje a la cultura y el paisaje valenciano

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dietario ilustrado: un viaje como homenaje a la cultura y el paisaje valenciano

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez Barragán, Carlos es_ES
dc.contributor.author Marco Benito, Daniel es_ES
dc.date.accessioned 2021-09-28T11:13:48Z
dc.date.available 2021-09-28T11:13:48Z
dc.date.created 2021-09-07
dc.date.issued 2021-09-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/173423
dc.description.abstract [VA] "Qui perd els orígens, perd identitat" és un llibre il·lustrat que pretén mostrar la cultura i el paisatge valencià a través d¿un viatge que realitza un llaurador i el seu ase a la serra Mariola a per herbes per a fer herbero. Referenciant l´obra d´Artur Heras "Ribera i Jo", on l´autor que no té condicions d´historiador ni escriptor ens presenta un dietari il·lustrat. Aquest projecte té com a finalitat la investigació i el coneixement de la identitat valenciana mitjançant l´elaboració de pintures plàstiques e il·lustracions digitals. La memòria recull el procés de producció del projecte, així com el desenvolupament de la idea i les ferramentes utilitzades. El viatge del llaurador serveix de context per a explicar el marc social i cultural de la dècada dels cinquanta a Xàtiva, així també evocar l´entorn valencià per mitjà de representacions de serralades, monuments històrics, bancals... Més avant es desenvolupa el projecte en dos apartats: un tracta la contextualització referencial en el que es basa la història, aquesta consisteix en una investigació documental de diferents històries relacionades amb el viatge, artistes classificats dintre del gènere del paisatge i referents identitaris de la mateixa cultura. Per altra part descriu el procés de creació com un treball d´experimentació mitjançant el llenguatge de la il·lustració fins al desenvolupament de la identitat gràfica de l´obra es_ES
dc.description.abstract [EN] "Qui perd els origens, perd identitat" is an illustrated book that aims to show the Valencian culture and landscape through a journey made by a farmer and his donkey to the Mariola mountain range to collect herbs to make herbero. Referring to the work of Artur Heras "Ribera y Yo", where the author, who is neither a historian nor a writer, presents us with an illustrated diary. The aim of this project is the investigation and knowledge of Valencian identity through the elaboration of plastic paintings and digital illustrations. The report covers the production process of the project, as well as the development of the idea and the tools used. The journey of the farmer serves as a context to explain the social and cultural framework of the fifties in Xàtiva, as well as to evoke the Valencian environment through representations of mountain ranges, historical monuments, terraces... Further on, the project is developed in two sections: one deals with the referential contextualisation on which the story is based, consisting of a documentary investigation of different stories related to the journey, artists classified within the landscape genre and identity references of the culture itself. On the other hand, it describes the creation process as a work of experimentation through the language of illustration until the development of the graphic identity of the work. es_ES
dc.format.extent 27 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Dietari il·lustrat es_ES
dc.subject Paisatge valenciá es_ES
dc.subject Cultura es_ES
dc.subject Viatge. es_ES
dc.subject Illustrated diary es_ES
dc.subject Valencian landscape es_ES
dc.subject Culture es_ES
dc.subject Travel. es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Dietario ilustrado: un viaje como homenaje a la cultura y el paisaje valenciano es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Marco Benito, D. (2021). Dietario ilustrado: un viaje como homenaje a la cultura y el paisaje valenciano. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/173423 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\141477 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record