- -

Desarrollo del frontend de una aplicación de gestión del marcado CE de la Unión Europea

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desarrollo del frontend de una aplicación de gestión del marcado CE de la Unión Europea

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Villanueva García, Alicia es_ES
dc.contributor.advisor Herrero García, David es_ES
dc.contributor.author Ripoll Berenguer, Víctor es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-06T14:40:57Z
dc.date.available 2022-09-06T14:40:57Z
dc.date.created 2022-07-14
dc.date.issued 2022-09-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/185387
dc.description.abstract [CA] Aquest TFG planteja el desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió i certificació de tota mena de portes de manera ràpida i senzilla. Els usuaris d'aquesta aplicació podran gestionar tota la documentació derivada de la fabricació, instal·lació i el manteniment de portes. Es desitja facilitar i reduir els temps que comporten tots els tramites en les certificacions. Per a això és necessària una interfície funcional, comprensible per tots els usuaris i al mateix temps adaptable per a protegir-nos de possibles canvis en el futur. El projecte es desenvolupa amb l'enfocament Domain Driven Design establit en l'empresa aplicant els patrons de disseny establits per l'arquitectura hexagonal per a facilitar el desenvolupament d'una eina escalable. El frontend es desenvoluparà usant el framework Angular i el llenguatge de programació Typescript. A més, utilitzarem el patró Redux per a facilitar la comunicació entre components i mantenir la informació de l'usuari contínuament actualitzada. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este TFG plantea el desarrollo de una aplicación web para la gestión y certificación de todo tipo de puertas de forma rápida y sencilla. Los usuarios de esta aplicación podrán gestionar toda la documentación derivada de la fabricación, instalación y el mantenimiento de puertas. Se desea facilitar y reducir los tiempos que conllevan todos los tramites en las certificaciones. Para ello es necesaria una interfaz funcional, entendible por todos los usuarios y al mismo tiempo adaptable para protegernos de posibles cambios en el futuro. El proyecto se desarrolla con el enfoque Domain Driven Design establecido en la empresa aplicando los patrones de diseño establecidos por la arquitectura hexagonal para facilitar el desarrollo de una herramienta escalable. El frontend se desarrollará usando el framework Angular y el lenguaje de programación Typescript. Además, utilizaremos el patrón Redux para facilitar la comunicación entre componentes y mantener la información del usuario continuamente actualizada es_ES
dc.description.abstract [EN] This TFG proposes the development of a web application for the management and certification of all types of doors quickly and easily. Users of this application will be able to manage all the documentation derived from the manufacture, installation and main tenance of doors. It is desired to facilitate and reduce the time involved in all the procedures in the certifications. For this, a functional interface is necessary, understandable by all users and at the same time adaptable to protect us from possible c hanges in the future. The project is developed with the Domain Driven Design approach established in the company, applying the design patterns established by the hexagonal architecture to facilitate the development of a scalable tool. The frontend will be developed using the Angular framework and the Typescript programming language. In addition, we will use the Redux pattern to facilitate communication between components and keep user information continuously updated. es_ES
dc.format.extent 59 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aplicación web es_ES
dc.subject Angular es_ES
dc.subject DDD es_ES
dc.subject Arquitectura Hexagonal es_ES
dc.subject Redux es_ES
dc.subject Certificación europea es_ES
dc.subject Web Application es_ES
dc.subject Hexagonal Architecture es_ES
dc.subject European Certification es_ES
dc.subject Aplicació web es_ES
dc.subject Certificació europea es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Desarrollo del frontend de una aplicación de gestión del marcado CE de la Unión Europea es_ES
dc.title.alternative Development of the frontend of an application for managing the CE marking of the European Union es_ES
dc.title.alternative Desenvolupament del frontend d'una aplicació de gestió del marcatge CE de la Unió Europea es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ripoll Berenguer, V. (2022). Desarrollo del frontend de una aplicación de gestión del marcado CE de la Unión Europea. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/185387 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\150038 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record