- -

PAWN: Del tablero a videojuego en 3D con UnityDesarrollo del modo multijugador online

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

PAWN: Del tablero a videojuego en 3D con UnityDesarrollo del modo multijugador online

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Mollá Vayá, Ramón Pascual es_ES
dc.contributor.author Muñoz Alejandre, Sergio es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-15T15:48:21Z
dc.date.available 2022-09-15T15:48:21Z
dc.date.created 2022-07-15
dc.date.issued 2022-09-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/186152
dc.description.abstract [CA] "Pawn" és un videojoc que naix en l'assignatura "Desenvolupament de Videojocs 3D" com a projecte conjunt entre 5 alumnes d'Enginyeria Informàtica i 2 de Belles Arts. Tot i que durant l'assignatura el desenvolupament del joc ha sigut realitzat per 7 persones, per a la continuació del mateix el treball ha sigut dividit entre els meus companys Jennifer Canuto Soler, Diego Ramos Nebot i jo, tots alumnes d'Enginyeria Informàtica. Aquest videojoc està ambientat en un món fantàstic amb essència medieval en el qual tots els personatges són figures de l'escac. El protagonista, Pawn, fart de la guerra i la violència que assola el seu món, buscarà la manera d'acabar amb els seus reis per aturar les hostilitats entre tots dos bàndols. En aquest treball de fi de grau es va a plantejar la creació d'un mode multijugador online utilitzant Photon PUN, fent èmfasi en la configuració del servidor, la sincronització dels moviments dels jugadors i la gestió dels esdeveniments de xarxa produïts per aquests. A més dels apartats mé s tècnics de la xarxa, també s'implementarà l'HUD del multijugador, el control de la càmera i els canvis d'escena del joc en general. Per últim, es desenvoluparà una aplicació web basada en Wordpress per publicar contingut informatiu sobre el videojoc. Tot això, al costat d'altres aspectes secundaris, com ara el disseny de nivell o modelatge d'escenari, els quals s' han dut a terme entre els tres membres de l' equip de desenvolupament, seran els principals aspectes que es tractaran en a questa memòria. es_ES
dc.description.abstract [ES] “Pawn” es un videojuego que nace en la asignatura “Desarrollo de Videojuegos 3D” como proyecto conjunto entre 5 alumnos de Ingeniería Informática y 2 de Bellas Artes. Aunque durante la asignatura el desarrollo del juego ha sido realizado por 7 personas, para la continuación de este el trabajo ha sido dividido entre mis compañeros Jennifer Canuto Soler, Diego Ramos Nebot y yo, todos alumnos de Ingeniería Informática. Este videojuego está ambientado en un mundo fantástico con esencia medieval en el cuál todos los personajes son figuras del ajedrez. El protagonista, Pawn, harto de la guerra y la violencia que asola su mundo, buscará la manera de acabar con sus reyes para detener las hostilidades entre ambos bandos. En este trabajo de fin de grado se va a plantear la creación de un modo multijugador online usando Photon PUN, haciendo énfasis en la configuración del servidor, la sincronización de los movimientos de los jugadores y la gestión de los eventos de red producidos por estos. Además de los apartados más técnicos de la red, también se implementará el HUD del multijugador, el control de la cámara y los cambios de escena del juego en general. Por último, se desarrollará una aplicación web basada en Wordpress para publicar contenido informativo acerca del videojuego. Todo esto, junto a otros aspectos secundarios, tales como el diseño de nivel o modelado de escenario, los cuáles se han llevado a cabo entre los tres miembros del equipo de desarrollo, serán los principales aspectos que se tratarán en esta memoria. es_ES
dc.description.abstract [EN] "Pawn" is a videogame that was born in the subject "3D Videogame Development" as a joint project between 5 Computer Engineering students and 2 Fine Arts students. Although during the course the development of the game has been carried out by 7 people, for the next part of the game, ering students. the work has been divided between my colleagues Jennifer Canuto Soler, Diego Ramos Nebot and myself, all Computer Engine This videogame is set in a fanta stic world with medieval essence in which all the characters are chess figures. The protagonist, Pawn, fed up with the war and violence that plagues his world, will look for a way to defeat between both sides . the crown to stop the hostilities In this final degree project, the creation of an online multiplayer mode using Photon PUN will be proposed, emphasizing the configuration of the server, the synchronization of the movements of the players and th e management of the network events produced by them. In addition to the more technical sections of the network, the HUD of the multiplayer, the control of the camera and the scene changes of the main game will also be implemented. Finally, a Web applicatio n based on Wordpress will be developed to publish informative content about the video game. All this, besides other secondary aspects, such as level design or scenario modeling, which have been carried out between the three members of the development team, will be the main aspects that will be discussed in this report es_ES
dc.format.extent 86 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.uri http://hdl.handle.net/10251/185198
dc.relation.uri http://hdl.handle.net/10251/185428
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pawn es_ES
dc.subject Ajedrez es_ES
dc.subject Videojuego es_ES
dc.subject Multijugador en línea es_ES
dc.subject Photon es_ES
dc.subject Unity 3D es_ES
dc.subject Chess es_ES
dc.subject Video game es_ES
dc.subject Multi player on-line es_ES
dc.subject Rey es_ES
dc.subject Cámara es_ES
dc.subject HUD es_ES
dc.subject Escacs es_ES
dc.subject Rei es_ES
dc.subject Càmera es_ES
dc.subject Videojoc es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title PAWN: Del tablero a videojuego en 3D con UnityDesarrollo del modo multijugador online es_ES
dc.title.alternative PAWN: From chessboard to 3D video game with Unity Development of the online multiplayer mode es_ES
dc.title.alternative PAWN: Del tauler a videojoc en 3D amb Unity Desenvolupament del mode multijugador online es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Muñoz Alejandre, S. (2022). PAWN: Del tablero a videojuego en 3D con UnityDesarrollo del modo multijugador online. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186152 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\148451 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record