- -

Vaticini i vestigi. La gràfica i l'objecte a la pràctica pictòrica.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Vaticini i vestigi. La gràfica i l'objecte a la pràctica pictòrica.

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Forriols González, Ricardo Javier es_ES
dc.contributor.author Pérez Núñez, Àngels es_ES
dc.date.accessioned 2022-09-20T13:20:52Z
dc.date.available 2022-09-20T13:20:52Z
dc.date.created 2022-09-15
dc.date.issued 2022-09-20 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/186386
dc.description.abstract [CA] Aquest projecte proposa una investigació teòrica i pràctica a partir de fixar la mirada en aquells elements amb els quals ens relacionem i convivim dia a dia però que romanen ocults a un segon pla, com les marques al terra que delimiten un espai determinat o el residu de les emprimacions o primeres capes de pintura, elements no considerats per a la contemplació, tractant així de comprendre com es percep la seua existència d'acord amb una acció o quan aquesta s'efectua, són elements que formen part de l'imaginari comú, s'extrauen del seu context i es tornen figures autònomes i independents, fora del seu espai de significat. Aquests símbols que apareixen i desapareixen romanen com a vaticini i vestigi del què succeeix, residu d'una acció. Íntegrament tractades des d'un punt de vista pictòric i tenint en compte el tàctil i la naturalesa del material, evoquen a l'espectador lectures preestablides partint dels seus coneixements i experiències, així mateix generant de noves mitjançant la diferència, la repetició i la incitació al joc. Els objectius fonamentals d'aquesta investigació són plantejar una proposta artística a partir de la idea d'acció i reflexionar sobre com aquests elements que romanen fora de la mirada s'interrelacionen, analitzant la dualitat que adquireix el seu significat segons el context i les experiències pròpies de l'espectador. L'obra recollida a aquest projecte presenta distintes sèries que aborden la problemàtica des de diferents punts de vista on es barregen les tècniques clàssiques com pintura i grafit sobre tela, paper o fusta i el gravat, amb tècniques actuals com l'escàner, l'edició digital i el tall làser, plantejant estratègies pictòriques que possibiliten la creació d'un llenguatge a partir de l'apropiació d'elements comuns i l'elaboració d'un discurs al seu voltant. es_ES
dc.description.abstract [EN] This project proposes a theoretical and practical investigation based on those elements with which we interact and coexist daily but whose presence remains hidden on a second plane. For example, the marks on the floor to delimit a particular space or the residue from primers or first paint layers, these elements are not considered for contemplation, thus trying to comprehend how an action perceives its presence. They are elements that form part of the common imaginary, so they are extracted from their context and become autonomous and independent figures outside their space of meaning. These symbols that appear and disappear remain as a prediction and vestige of what happens, the remnant of an action. Entirely treated from a pictorial point of view and taking into account the tactile and nature of the material, they evoke the viewer's pre-established readings based on their knowledge and experiences, generating new ones employing difference, repetition, and the incitement to play. The fundamental objectives of this research are to propose an artistic proposal based on the idea of action and to reflect on how these elements that remain out of sight are interrelated, analyzing the duality that acquires its meaning according to the context and the viewer's own experiences. The work included in this project presents different series that address the issue from different points of view where classic techniques - such as painting and graphite on canvas, paper, or board, and engraving - are mixed with current techniques - such as scanner, digital editing, and laser cutting - proposing pictorial strategies that enable the creation of a language from the appropriation of common elements and the elaboration of discourse around it. es_ES
dc.format.extent 87 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Pintura es_ES
dc.subject Gráfica es_ES
dc.subject Diferencia es_ES
dc.subject Repetición es_ES
dc.subject Abstracción es_ES
dc.subject Geometría es_ES
dc.subject Minimalismo Pintura es_ES
dc.subject Gràfica es_ES
dc.subject Diferència es_ES
dc.subject Repetició es_ES
dc.subject Abstracció es_ES
dc.subject Geometria es_ES
dc.subject Minimalisme es_ES
dc.subject Painting es_ES
dc.subject Graphic es_ES
dc.subject Difference es_ES
dc.subject Repetition es_ES
dc.subject Abstraction es_ES
dc.subject Geometry es_ES
dc.subject Minimalism es_ES
dc.subject.classification HISTORIA DEL ARTE es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística es_ES
dc.title Vaticini i vestigi. La gràfica i l'objecte a la pràctica pictòrica. es_ES
dc.title.alternative Vaticinio y vestigio. La gráfica y el objeto en la práctica pictórica. es_ES
dc.title.alternative Prediction and vestige. The graphic and the object in pictorial practice. es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Núñez, À. (2022). Vaticini i vestigi. La gràfica i l'objecte a la pràctica pictòrica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186386 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\148162 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record