- -

Residencia para artistas en Ruzafa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Residencia para artistas en Ruzafa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Peral Codina, Isaac es_ES
dc.contributor.advisor Martínez Pérez, Francisco Juan es_ES
dc.contributor.author Benages Catalán, Raúl es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3707047817356379; north=39.46133535268375; name=Carrer dels Tomasos, 36, 46004 València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2022-11-23T11:19:44Z
dc.date.available 2022-11-23T11:19:44Z
dc.date.created 2022-09-28
dc.date.issued 2022-11-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/190091
dc.description.abstract [CA] Russafa és el barri de moda a València. El seu teixit urbà, econòmic i social s’ha adaptat a aquesta nova realitat sense oposar resistència, provocant conflictes importants. El present projecte proposa una estratègia d’escala urbana capaç d’enfortir l’espai públic a través de l’actuació localitzada als patis d’illa privats. La “Manzana Perdida”, situada al costat del Mercat de Russafa, serà l’exemple pràctic sobre el qual s’apliquen els objectius essencials d’aquesta estratègia. El mètode d’actuació se sustenta en tres eixos fonamentals: democratització de l’espai públic; creació de noves connexions amb els equipaments confrontants i incorporació d’espais verds que fomenten la reaparició de zones de descans i esplai. El programa a implantar en la “Manzana Perdida” és una residència especialitzada que combina l’ús residencial col•lectiu amb un equipament dedicat a l’atenció i acompanyament de la creació i experimentació artística. Es projecten habitatges que promoguen convivències comunitàries i on s’establisquen vincles de cooperació. Els equipaments tenen com a objectiu principal la creació d’estructures que garantisquen condicions estables de treball al llarg del procés creatiu i, complementàriament, oferisquen oportunitats per a la difusió i confluència de la investigació, producció i exhibició dels seus creadors. es_ES
dc.description.abstract [ES] Ruzafa es el barrio de moda en València. Su tejido urbano, económico y social se ha adaptado a esta nueva realidad sin oponer resistencia, provocando conflictos importantes. El presente proyecto propone una estrategia de escala urbana capaz de fortalecer el espacio público a través de la actuación localizada en los patios de manzana privados. La Manzana Perdida, situada junto al Mercado de Ruzafa, será el ejemplo práctico sobre el que se apliquen los objetivos esenciales de esta estrategia. El método de actuación se sustenta en tres ejes fundamentales: democratización del espacio público; creación de nuevas conexiones con los equipamientos colindantes e incorporación de espacios verdes que fomenten la reaparición de zonas de descanso y esparcimiento. El programa a implantar en la Manzana Perdida es una residencia especializada que combina el uso residencial colectivo con un equipamiento dedicado a la atención y acompañamiento de la creación y experimentación artística. Se proyectan viviendas que promuevan convivencias comunitarias y donde se establezcan vínculos de cooperación. Los equipamientos tienen como objetivo principal la creación de estructuras que garanticen condiciones estables de trabajo a lo largo del proceso creativo y, complementariamente, ofrezcan oportunidades para la difusión y confluencia de la investigación, producción y exhibición de sus creadores. es_ES
dc.description.abstract [EN] Ruzafa is the trendy neighborhood in Valencia. Its urban, economic and social fabric has adapted to this new reality without resistance, causing major conflicts. The present project proposes an urban scale strategy capable of strengthening public space through localized action in private courtyards. The “Manzana Perdida”, located next to the Ruzafa Market, will be the practical example on which the essential objectives of this strategy will be applied. The method of action is based on three fundamental axes: democratization of public space; creation of new connections with neighboring facilities and incorporation of green spaces that encourage the reappearance of rest and recreation areas. The program to be implemented in the “Manzana Perdida” is a specialized residence that combines collective residential use with a facility dedicated to the care and support of artistic creation and experimentation. The project includes housing that promotes community coexistence and where cooperative links are established. The main objective of the facilities is the creation of structures that guarantee stable working conditions throughout the creative process and, complementarily, offer opportunities for the dissemination and confluence of research, production and exhibition of its creators. es_ES
dc.format.extent 132 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Ruzafa (Valencia : barrio) es_ES
dc.subject Producción artística es_ES
dc.subject Ruzafa es_ES
dc.subject Manzana Perdida es_ES
dc.subject Vivienda colectiva es_ES
dc.subject Residencia es_ES
dc.subject Collective housing es_ES
dc.subject Residence es_ES
dc.subject Artistic production es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura es_ES
dc.title Residencia para artistas en Ruzafa es_ES
dc.title.alternative Artist residence in Ruzafa es_ES
dc.title.alternative Residència per a artistes a Russafa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Benages Catalán, R. (2022). Residencia para artistas en Ruzafa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/190091 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\143658 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record