- -

Estudi, avaluació i proposta d'intervenció estructural d'un edifici existent davant un futur canvi d'ús

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi, avaluació i proposta d'intervenció estructural d'un edifici existent davant un futur canvi d'ús

Show full item record

Belda Miquel, D. (2022). Estudi, avaluació i proposta d'intervenció estructural d'un edifici existent davant un futur canvi d'ús. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/190619

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/190619

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi, avaluació i proposta d'intervenció estructural d'un edifici existent davant un futur canvi d'ús
Secondary Title: Estudio, evaluación y propuesta de intervención estructural de un edificio existente ante un futuro cambio de uso
Study, evaluation and proposal for structural intervention of an existing building for a future change of use
Author: Belda Miquel, David
Director(s): Almerich Chulia, Ana Isabel Moreno Puchalt, Jésica
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2022-09-29
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball de fi de Grau (TFG) té com a objectiu la diagnosi i intervenció en l’estructura d’un edifici de principi del segle XX. L’obra en qüestió forma part del patrimoni arquitectònic de Carlet, raó per ...[+]


[ES] El presente Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo la diagnosis e intervención en la estructura de un edificio de principios del siglo XX. La obra en cuestión forma parte del patrimonio arquitectónico de ...[+]


[EN] The present Final Degree Project (TFG) aims to diagnose and intervene in the structure of a building of the early 20th century. The studied building is part of the architectural heritage of Carlet, which is why it ...[+]
Subjects: Intervenció arquitectònica , Planimetria , Elements contructius , Carlet (València) , Patrimoni arquitectònic , Estructures arquitectòniques , Architectural intervention , Planimetry , Constructive elements , Architectural heritage , Architectural structures , Intervención arquitectónica , Planimetría , Elementos constructivos , Patrimonio arquitectónico , Estructuras arquitectónicas
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record