- -

Diseño e implementación del backend de una aplicación web interactiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño e implementación del backend de una aplicación web interactiva

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Piris Ruano, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Sampedro Reig, Arturo es_ES
dc.date.accessioned 2023-10-03T15:14:04Z
dc.date.available 2023-10-03T15:14:04Z
dc.date.created 2023-09-18
dc.date.issued 2023-10-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/197488
dc.description.abstract [CA] S'ha desenvolupat el backend d'una plataforma de comerç electrònic amb motiu d'impulsar la digitalització d'una empresa de tèxtils, Trobador. El desenvolupament s'ha dut a terme utilitzant una sèrie de tecnologies, destacant: HTML, HTMX i JavaScript per al frontend i Django com framework per al backend. Això s'ha encapsulat en imatges Docker. Aquesta memoria documenta el procés seguit per a resultar en el desenvolupament d'una botiga en línia completament funcional. Per a això s'ha utilitzat la metodologia en espiral i s'ha treballat conjuntament amb una alumna del grau de Disseny i Tecnologies Creatives impartit en la Facultat de Belles Arts Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. També es documenten els anàlisis tècnics del problema, tant previs, incloent-hi abstraccions del problema i un estudi de la competència; com a posteriors, realitzant proves sobre el rendiment i funcionalitat de la plataforma. es_ES
dc.description.abstract [ES] Se ha desarrollado el backend de una plataforma de comercio electrónico con motivo de impulsar la digitalización de una empresa de textiles, Trovador. El desarrollo se ha llevado a cabo utilizando una serie de tecnologías, destacando: HTML, HTMX y JavaScript para el frontend y Django como framework para el backend. Esto se ha encapsulado en imágenes Docker. Esta memoria documenta el proceso seguido para desarrollar una tienda online completamente funcional. Se ha utilizado la metodología en espiral y se ha trabajado conjuntamente con una alumna del grado de Diseño y Tecnologías Creativas impartido en la Facultat de Belles Arts Sant Carles de la Universidad Politécnica de Valencia. También se documentan los análisis técnicos del problema, tanto previos, incluyendo abstracciones del problema y un estudio de la competencia; como posteriores, realizando pruebas sobre el rendimiento y funcionalidad de la plataforma. es_ES
dc.description.abstract [EN] The backend of an e-commerce platform has been developed in order to boost the digitalization of a textile company, Trovador. The development has been carried out using a number of technologies, highlighting: HTML, HTMX and JavaScript for the frontend and Django as a framework for the backend. This has been encapsulated in Docker images. This project documents the process used to result in the development of a fully functional online store. For this we have used the spiral methodology and worked together with a student of the degree of Design and Creative Technologies taught at the Faculty of Belles Arts Sant Carles of the Polytechnic University of Valencia. We also document the technical analysis of the problem, both previous, including abstractions of the problem and a study of the competition; and later, testing the performance and functionality of the platform. es_ES
dc.format.extent 84 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Comercio electrónico es_ES
dc.subject Venta online es_ES
dc.subject Backend es_ES
dc.subject Framework es_ES
dc.subject Django es_ES
dc.subject Docker es_ES
dc.subject HTMX es_ES
dc.subject eCommerce es_ES
dc.subject Online Sales es_ES
dc.subject Comerç electrònic es_ES
dc.subject Venda en línia es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Diseño e implementación del backend de una aplicación web interactiva es_ES
dc.title.alternative Design and implementation of the backend of an interactive web application es_ES
dc.title.alternative Disseny i implementació del backend d'una aplicació web interactiva es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Sampedro Reig, A. (2023). Diseño e implementación del backend de una aplicación web interactiva. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197488 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\152911 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record