- -

Aplicación móvil para la definición y seguimiento de rutinas de entrenamiento

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicación móvil para la definición y seguimiento de rutinas de entrenamiento

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Canós Cerdá, José Hilario es_ES
dc.contributor.author Soler Martín, Adrián es_ES
dc.date.accessioned 2023-10-03T15:24:00Z
dc.date.available 2023-10-03T15:24:00Z
dc.date.created 2023-09-18
dc.date.issued 2023-10-03 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/197490
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d’aquest treball ha sigut desenvolupar una aplicació mòbil per a l’exercici físic. L’aplicació desenvolupada permet als usuaris crear i realitzar rutines d’exercici, tant en línia com sense connexió a internet. Els usuaris tenen l’opció de crear rutines públiques o privades, i també poden explorar i guardar rutines públiques creades per altres usuaris per a realitzar-les en qualsevol moment, així com, comentar i qualificar les rutines. L'aplicació també ofereix la funció de crear grups d’exercici, on els usuaris poden publicar rutines i xatejar amb altres membres del grup. Cada usuari té un perfil personalitzat on pot consultar les seues pròpies rutines, vore un calendar amb les rutines realitzades cada dia i planificar el seu exercici. A més, els usuaris poden augmentar el seu nivell a mesura que realitzen exercici de manera regular. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar una aplicación móvil para el ejercicio físico. La aplicación desarrollada permite a los usuarios crear y realizar rutinas de ejercicio, tanto en línea como sin conexión a internet. Los usuarios tienen la opción de crear rutinas públicas o privadas, y también pueden explorar y guardar rutinas públicas creadas por otros usuarios para realizarlas en cualquier momento, así como, comentar y calificar las rutinas. La aplicación también ofrece la función de crear grupos de ejercicio, donde los usuarios pueden publicar rutinas y chatear con otros miembros del grupo. Cada usuario tiene un perfil personalizado donde puede consultar sus propias rutinas, ver un calendario con las rutinas realizadas cada día y planificar su ejercicio. Además, los usuarios pueden aumentar su nivel a medida que realizan ejercicio de manera regular. es_ES
dc.description.abstract [EN] The objective of this work has been to develop a mobile application for physical exercise. The developed application allows users to create and perform exercise routines, both online and offline. Users have the option to create public or private routines and can also browse and save public routines created by other users to perform them at any time, as well as comment and rate the routines. The application also offers the function to create exercise groups, where users can post routines and chat with other group members. Each user has a custom profile where they can view their own routines, see a calendar with the routines performed each day and plan their exercise. In addition, users can increase their level as they exercise on a regular basis. es_ES
dc.format.extent 69 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Aplicación móvil es_ES
dc.subject Ejercicio físico es_ES
dc.subject Android es_ES
dc.subject Mobile application es_ES
dc.subject Training es_ES
dc.subject Metodología ágil es_ES
dc.subject Agile methodology es_ES
dc.subject Aplicació mòbil es_ES
dc.subject Exercici físic es_ES
dc.subject Metodologia àgil es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Aplicación móvil para la definición y seguimiento de rutinas de entrenamiento es_ES
dc.title.alternative Mobile application for the definition and monitoring of training routines es_ES
dc.title.alternative Aplicació mòbil per a la definició i seguiment de rutines d'entrenament es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Soler Martín, A. (2023). Aplicación móvil para la definición y seguimiento de rutinas de entrenamiento. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/197490 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\157060 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record