- -

Investigació sobre l'aplicabilitat de mètodes de disseny experimental per al calibratge de la manejabilitat en vihicles elèctrics de passatgers

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Investigació sobre l'aplicabilitat de mètodes de disseny experimental per al calibratge de la manejabilitat en vihicles elèctrics de passatgers

Show full item record

Pons Pellicer, I. (2013). Investigació sobre l'aplicabilitat de mètodes de disseny experimental per al calibratge de la manejabilitat en vihicles elèctrics de passatgers. http://hdl.handle.net/10251/28292.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28292

Files in this item

Item Metadata

Title: Investigació sobre l'aplicabilitat de mètodes de disseny experimental per al calibratge de la manejabilitat en vihicles elèctrics de passatgers
Author:
Director(s): Suñer Martinez, Josep Lluis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2013-01-25
Issued date:
Abstract:
Proyecto Confidencial
Subjects: Vehículo eléctrico
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record