- -

Development of an adaptive automation solution for the process chain control of robot-based production processes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Development of an adaptive automation solution for the process chain control of robot-based production processes

Show full item record

López Ramón, ML. (2011). Development of an adaptive automation solution for the process chain control of robot-based production processes. http://hdl.handle.net/10251/29425.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29425

Files in this item

Item Metadata

Title: Development of an adaptive automation solution for the process chain control of robot-based production processes
Author: López Ramón, Mireia Llum
Director(s): Krüger, Jörg Lambrecht, Jens
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2011-06
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (8802)


[EN] Tradicionalment, gran part de les tasques que requereixen molta flexibilitat o l'habilitat de prendre decisions no s'automatitzen sinó que son executades manualment per un operari. Els coneixements i les capacitats ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Robots industriales
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record