- -

Estudi, disseny i implantació integral d'una xarxa en una empresa de producció industrial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi, disseny i implantació integral d'una xarxa en una empresa de producció industrial

Show full item record

Vila Cerdà, MDC. (2013). Estudi, disseny i implantació integral d'una xarxa en una empresa de producció industrial. http://hdl.handle.net/10251/32619.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32619

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi, disseny i implantació integral d'una xarxa en una empresa de producció industrial
Author: VILA CERDÀ, MARÍA DEL CARMEN
Director(s): Poza Luján, José Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-09-30
Issued date:
Abstract:
Actualment tothom té la necessitat d'estar interconnectat amb la resta del món. Podem parlar amb familiars, conèixer notícies en temps real i realitzar moltes més accions que la xarxa de xarxes, Internet, ens ofereix. Si ...[+]
Subjects: Interconnexió , Xarxa , Internet , Industrial , Implantació
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record