- -

Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia