- -

Disseny i implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en el col.legi públic "Tomàs Albert", basat en el model EFQM

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en el col.legi públic "Tomàs Albert", basat en el model EFQM

Show full item record

Coret Bueno, C. (2008). Disseny i implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en el col.legi públic "Tomàs Albert", basat en el model EFQM. http://hdl.handle.net/10251/34302.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34302

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i implantació d'un sistema de gestió de la qualitat en el col.legi públic "Tomàs Albert", basat en el model EFQM
Author: Coret Bueno, Carmen
Director(s): Jabaloyes Vivas, José Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2008-11-30
Issued date:
Abstract:
Proyecto Confidencial
Subjects: Calidad total
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero de Organización Industrial-Enginyer d'Organització Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record