- -

Els inductors de la capacitat absortiva en l`empresa espanyola: una anàlisi empírica en el sector d'automoció i afins

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Els inductors de la capacitat absortiva en l`empresa espanyola: una anàlisi empírica en el sector d'automoció i afins

Show full item record

Borobia Aranda, HJ. (2013). Els inductors de la capacitat absortiva en l`empresa espanyola: una anàlisi empírica en el sector d'automoció i afins. http://hdl.handle.net/10251/34712.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34712

Files in this item

Item Metadata

Title: Els inductors de la capacitat absortiva en l`empresa espanyola: una anàlisi empírica en el sector d'automoció i afins
Author: Borobia Aranda, Héctor José
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-09-02
Issued date:
Abstract:
[CA] Les idees noves i de profit, poden trobar-se tant en l'interior de l'empresa com en el seu entorn, o bé en els agents que interactuen amb ella. Per a extraure el seu millor potencial innovador, les organitzacions han ...[+]
Subjects: España , Sector automovilístico , Flujos de información , Conocimiento tecnológico , Propiedad industrial
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record