- -

ArduControl. Control de Arduino desde dispositius mòbils iOS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ArduControl. Control de Arduino desde dispositius mòbils iOS

Show full item record

Cerdá Penadés, J. (2013). ArduControl. Control de Arduino desde dispositius mòbils iOS. http://hdl.handle.net/10251/37726.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37726

Files in this item

Item Metadata

Title: ArduControl. Control de Arduino desde dispositius mòbils iOS
Author: Cerdá Penadés, Josep
Director(s): Rufino Valor, Juan Ramón
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2013-07-24
Issued date:
Abstract:
El proyecte consisteix en controlar des d'un dispositiu m òbil iOS (iPhone, iPad, iPod) una placa electrònica Arduino, desde qualsevol lloc, mitjan çant internet. El projecte neix amb les ganes de controlar una vivenda, ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electrónica Industrial-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record