- -

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

Show full item record

Doménech García, M. (2014). Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/39647

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39647

Files in this item

Item Metadata

Title: Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)
Author: Doménech García, Miguel
Director(s): Torrent Bravo, José Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-07-15
Issued date:
Abstract:
Els amfibis són el grup faunístic més amenaçat del planeta (UICN, 2008). Aquest grup necessita dos hàbitats per a la seua supervivència, l’hàbitat terrestre i l’hàbitat aquàtic. L’abandonament de les pràctiques tradicionals ...[+]


The amphibians are the most threatened group of fauna in the planet (UICN, 2008). This group needs two habitats for survival, the terrestrial habitat and the aquatic habitat. The abandonment of traditional practices ...[+]
Subjects: Biodiversitat , Amfibis , Conservació , Restauració , Punts d'aigua , Amphibians , Biodiversity , Conservation , Restoration
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record