- -

Experimental and numerical investigation of lift and drag characteristics of a smart-tab-fitted airfoil

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Experimental and numerical investigation of lift and drag characteristics of a smart-tab-fitted airfoil

Mostrar el registro completo del ítem

Iborra Rubio, P. (2014). Experimental and numerical investigation of lift and drag characteristics of a smart-tab-fitted airfoil. http://hdl.handle.net/10251/44094.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44094

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Experimental and numerical investigation of lift and drag characteristics of a smart-tab-fitted airfoil
Autor:
Director(es): De Troyer, Tim Domínguez, Diego
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2014-07
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[ca] Esta tesis ha sigut duta a terme per a ensenyar que és interessant instal.lar tabletes intel.ligents en le pales d'una turbina aòlica dfegut a què aquest instruments ajuden a mitigar les forces produïdes en les pales ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Aerodinámica , Tablets inteligentes , Turbinas eólica
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem