- -

BOUPV 89

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 89

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Secretaría General es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-21T10:52:50Z
dc.date.available 2015-09-21T10:52:50Z
dc.date.issued 2015-07-31
dc.identifier.issn 1887-2298
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54881
dc.description Acords del Consell de Govern del dia 16 de juliol de 2015 es_ES
dc.description.abstract ÍNDEX BOUPV 89 3_ Acords del Consell de Govern del dia 16 de juliol de 2015 I. Disposicions generals, acords i resolucions 5_ Reglament de l’Institut Universitari d’Investigació de Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental de la Universitat Politècnica de València 16_ Reglament de l’Institut Universitari d’Investigació d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València 28_ Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València 49_ Recomanacions i criteris de catalogació de la llengua de docència en títols de grau i màster 54_ Acord de la Junta d’Escola de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials, pel qual es delega la competencia de “Fer un informe sobre les sollicituds de reconeixement de crèdits” a la Comissió Permanent de Junta d’Escola 56_ Acord de la Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Enginyeria Biomèdica, pel qual es deleguen competències en matèria de “fer un informe i proposar el reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades per l’Escola”, en la Comissió Permanent de Junta d’Escola 58_ Acord de la Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Enginyeria de la Energia, pel qual es deleguen competències en matèria de “fer un informe i proposar el reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades per l’Escola”, en la Comissió Permanent de Junta d’Escola 60_ Acord de la Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Enginyeria Química, pel qual es deleguen competències en matèria de “fer un informe i proposar el reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades per l’Escola”, en la Comissió Permanent de Junta d’Escola 62_ Acord de la Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, pel qual es deleguen competències en matèria de “fer un informe i proposar el reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades per l’Escola”, en la Comissió Permanent de Junta d’Escola 64_ Acord de la Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Enginyeria d’Organització Industrial, pel qual es deleguen competències en matèria de “fer un informe i proposar el reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades per l’Escola”, en la Comissió Permanent de Junta d’Escola III. Informació d’interès per a la comunitat universitària 66_ Acords del Consell de Govern del dia 28 de maig de 2015 69_ Convenis signats per la Universitat Politècnica de València i dipositats a la Secretaria General de la Universitat des de la publicació de l’anterior número del BOUPV 110_ Relació de patents de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.description.abstract ÍNDICE BOUPV 89 3_ Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 16 de julio de 2015 I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 5_ Reglamento del Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental de la Universitat Politècnica de València 16_ Reglamento del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València 28_ Reglamento de la delegación de alumnos de la Universitat Politècnica de València 49_ Recomendaciones y criterios de catalogación de la lengua de docencia en títulos de grado y máster 54_ Acuerdo de la Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, por el que se delega la competencia de “Informar las solicitudes de reconocimiento de créditos” en la Comisión Permanente de Junta de Escuela 56_ Acuerdo de la Comisión Académica del Título de Grado en Ingeniería Biomédica, por el que se delegan competencias en materia de “informar y proponer el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales organizadas por la Escuela”, en la Comisión Permanente de Junta de Escuela. 58_ Acuerdo de la Comisión Académica del Título de Grado en Ingeniería de la Energía, por el que se delegan competencias en materia de “informar y proponer el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales organizadas por la Escuela”, en la Comisión Permanente de Junta de Escuela. 60_ Acuerdo de la Comisión Académica del Título de Grado en Ingeniería Química, por el que se delegan competencias en materia de “informar y proponer el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales organizadas por la Escuela”, en la Comisión Permanente de Junta de Escuela. 62_ Acuerdo de la Comisión Académica del Título de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, por el que se delegan competencias en materia de “informar y proponer el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales organizadas por la Escuela”, en la Comisión Permanente de Junta de Escuela. 64_ Acuerdo de la Comisión Académica del Título de Grado en Ingeniería de Organización Industrial, por el que se delegan competencias en materia de “informar y proponer el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales organizadas por la Escuela”, en la Comisión Permanente de Junta de Escuela. III. Información de interés para la comunidad universitaria 66_ Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 28 de mayo de 2015 69_ Convenios firmados por la Universitat Politècnica de València y depositados en la Secretaría General de la Universitat desde la publicación del anterior número del BOUPV 110_ Relación de patentes de la Universitat Politècnica de Valènencia es_ES
dc.language Español es_ES
dc.relation.ispartof Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject BOUPV es_ES
dc.subject Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.title BOUPV 89 es_ES
dc.title.alternative Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº89 es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General es_ES
dc.description.bibliographicCitation Secretaría General (2015). BOUPV 89. http://hdl.handle.net/10251/54881. es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record