- -

Diseño y cálculo de un chasis para un vehículo de competición

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño y cálculo de un chasis para un vehículo de competición

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Eixerés Tomás, Beatriz es_ES
dc.contributor.advisor Esquerdo Lloret, Tomás Vicente es_ES
dc.contributor.author Molina Gallur, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-09T08:20:47Z
dc.date.available 2015-11-09T08:20:47Z
dc.date.created 2015-09-23
dc.date.issued 2015-11-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57196
dc.description.abstract [CA] L’objectiu d’este treball serà desenvolupar el disseny d’un vehicle de competició, més en concret d’un Fórmula Student o Fórmula SAE com és coneguda esta competició en altres països. Per a això es partirà d’un disseny previ basat en la normativa de la competició i en criteris d’espai i ergonomia. Posteriorment, es realitzarà una sèrie d’assajos que permeten comprovar el comportament correcte del xassís i assegurar el compliment de les normes, la seguretat del pilot en tot moment amb l’objectiu de competir en una sèrie de proves en què participen diverses universitats a nivell mundial i poder obtindre uns bons resultats basats en un sistema de punts arreplegats per la normativa de la competició. Pel fet que este és un projecte de disseny d’un fórmula Student desenvolupat des de zero, el procés d’aprenentatge de l’ús de ferramentes i interpretació dels resultats obtinguts marcarà el desenvolupament del mateix. es_ES
dc.description.abstract [EN] The aim of this project is to develop the design of a racing car, more specifically a Formula Student or Formula SAE as it is known in other countries. To do this, we will be based on a previous design based on the rules of the competition and on criteria of space and ergonomics. After this, some tests will be performed for checking the right behavior of the chassis under operation and ensure the compliance of the standards, in order to compete in a series of events in which various universities of all the world will participate and obtain good results based on a system of points collected by the rules of the competition. Because this is a project of designing a formula Student developed from scratch, learning process and interpretation of the results will mark the development. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo de este trabajo será desarrollar el diseño de un vehículo de competición, más en concreto de un Fórmula Student o Formula SAE, como es conocida esta competición en otros países. Para ello, se partirá de un diseño previo basado en la normativa de la competición y en criterios de espacio y ergonomía. Posteriormente se realizarán una serie de ensayos que permitan comprobar el correcto comportamiento del chasis y asegurar el cumplimiento de las normas, con el objetivo de competir en una serie de pruebas en las que participan diversas universidades a nivel mundial y poder obtener unos buenos resultados basados en un sistema de puntos recogidos por la normativa de la competición. Debido a que este es un proyecto de diseño de un fórmula Student desarrollado desde cero, el proceso de aprendizaje del uso de herramientas e interpretación de los resultados obtenidos marcará el desarrollo del mismo. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Vehículo de competición es_ES
dc.subject Formula Student es_ES
dc.subject FSAE es_ES
dc.subject Chasis es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA MECANICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Diseño y cálculo de un chasis para un vehículo de competición es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada - Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Molina Gallur, P. (2015). Diseño y cálculo de un chasis para un vehículo de competición. http://hdl.handle.net/10251/57196. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\21203 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record