- -

Trasformación de la carroceria de un camión chasis-cabina a camión-basculante

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Trasformación de la carroceria de un camión chasis-cabina a camión-basculante

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esquerdo Lloret, Tomás Vicente es_ES
dc.contributor.author Martínez Perpiñá, Aitor es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-30T11:37:11Z
dc.date.available 2015-11-30T11:37:11Z
dc.date.created 2015-09-23
dc.date.issued 2015-11-30 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/58320
dc.description.abstract [EN] The aim of the following Project is the technical evaluation of a major reform in a vehicle, being this conversion the transformation from the original body to an open box truck and also the installation of a grapple loader of a tow truck. This grapple will be installed in the back of the cockpit. The characteristics of the vehicle before and after the reform will be indicated. Also the current legislation (regulatory framework), certificates and authorizations necessaries for the transaction, disassemblies planned for the vehicle, variations or replacement of equipment, standards followed for the correct implementation of the reform, supporting calculations, quality of the materials used, budget and drawings. To legalize the vehicle, following the reforms manual, with this project delivery is required in the ITV station the following documentation: Final certification of work, and report under running factory certificate reform. es_ES
dc.description.abstract [CA] L’objectiu del següent projecte és l’estudi tècnic d’una reforma d’importància en un vehicle, consistent a la transformació del carrossatge inicial en el d’un camió amb caixa oberta basculant i la instal·lació d’una grua autocàrrega, situada a la part posterior de la cabina del conductor. S’indicaran quines són les característiques del vehicle abans i després de la reforma, la normativa actual aplicable (actes reglamentaris), certificats i autoritzacions necessàries per a la tramitació, desmuntatges previstos al vehicle, variacions o substitucions d’equips, normes a seguir per a una correcta execució de la reforma, càlculs justificatius, qualitat dels materials utilitzats, pressupost i plànols. Per ha lelitzar el vehicle, seguint el manual de reformes, junt aquest projecte, es requerix l’entrega a l’estacio ITV de la seguent documentació: certificació final de obra, inform de conformitat y certificat del taller que executa la reforma. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del siguiente proyecto es el estudio técnico de una reforma de importancia en un vehículo, cuya transformación es la del carrozado inicial a un camión con caja abierta basculante y la instalación de una grúa auto carga, situada en la parte trasera de la cabina del conductor. Se indicaran cuáles son las características del vehículo antes y después de la reforma, la normativa actual aplicable (actos reglamentarios), certificados y autorizaciones necesarias para la tramitación, desmontajes previstos en el vehículo, variaciones o sustituciones de equipos, normas a seguir para una correcta ejecución de la reforma, cálculos justificativos, calidad de los materiales utilizados, presupuesto y planos. Para legalizar el vehículo, siguiendo el manual de reformas, junto a este proyecto, se requiere la entrega en la estación ITV de la siguiente documentación: certificación final de obra, informe de conformidad y certificado del taller que ejecuta la reforma. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Legalización de vehículos reformados es_ES
dc.subject Camión basculante es_ES
dc.subject Camión chasis-cabina es_ES
dc.subject Reforma de importancia es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA MECANICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Trasformación de la carroceria de un camión chasis-cabina a camión-basculante es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Perpiñá, A. (2015). Trasformación de la carroceria de un camión chasis-cabina a camión-basculante. http://hdl.handle.net/10251/58320. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\22057 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record