- -

Projecte de baixa tensió d'un supermercat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de baixa tensió d'un supermercat

Show full item record

Valls Nadal, V. (2015). Projecte de baixa tensió d'un supermercat. http://hdl.handle.net/10251/60592.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60592

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de baixa tensió d'un supermercat
Author:
Director(s): Vañó Galiana, Francisco de Asis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2015-06-22
Issued date:
Abstract:
[VA] L’objecte del present projecte és definir i regular la citada instal·lació, segons allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-B.T
Subjects: Instalaciones eléctricas de baja tensión
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electricidad-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record