- -

Preparació i caracterització d'scaffolds basats en àcid poli-L-làctic i gelatina par a aplicacións d'enginyeria tissular

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preparació i caracterització d'scaffolds basats en àcid poli-L-làctic i gelatina par a aplicacións d'enginyeria tissular

Show full item record

Martínez Tarrazona, M. (2015). Preparació i caracterització d'scaffolds basats en àcid poli-L-làctic i gelatina par a aplicacións d'enginyeria tissular. http://hdl.handle.net/10251/62288.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/62288

Files in this item

Item Metadata

Title: Preparació i caracterització d'scaffolds basats en àcid poli-L-làctic i gelatina par a aplicacións d'enginyeria tissular
Author:
Director(s): Sabater i Serra, Roser Meseguer Dueñas, José María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-12-21
Issued date:
Abstract:
El treball ací presentat, s'emmarca dintre els projectes d'investigació per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de València. D'aquesta manera, aquest treball quedarà com antecedent ...[+]
Subjects: Ácid poli-L-làtic , Biomaterials , Enginyeria tissular , Freeze , Freeze extraction , Gelatina , Penipina , PLLA , Scaffolds , Teixit ossi
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record