- -

Producció científica en el camp de les spin-off acadèmiques: Una anàlisi bibliomètrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Producció científica en el camp de les spin-off acadèmiques: Una anàlisi bibliomètrica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Seguí Mas, Elíes es_ES
dc.contributor.author Sarrión Viñes, Faustino es_ES
dc.contributor.author Tormo Carbó, Guillermina es_ES
dc.contributor.author Oltra Comorera, Victor es_ES
dc.date.accessioned 2016-05-18T10:37:33Z
dc.date.available 2016-05-18T10:37:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2014-3214
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/64308
dc.description El artículo está con Reconocimiento-NoComercial 3.0 de Creative Commons. Puede copiarlo, distribuirlo y comunicarlo públicamente siempre que cite a su autor y a Intangible Capital. No lo utilice para fines comerciales. es_ES
dc.description.abstract [CA] Objecte: Revisió de la literatura existent de les spin-off acadèmiques amb l objecte de presentar la situació actual de la producció científica d aquest camp. Disseny/metodologia: Anàlisi bibliomètrica. Aportacions i resultats: L anàlisi bibliomètrica de la literatura (1990-2014) sobre spin-off acadèmiques ha permès identificar als autors més rellevants, les revistes que tant directament (nombre de publicacions) com indirectament (nombre de cites) contribueixen a la literatura, l anàlisi de coautoria, paraules clau, la geolocalització i cocitació entre els articles. La producció científica d aquest camp està composta principalment per articles escrits en anglès, en revistes d alt impacte (publicats principalment als últims anys), el que indica tant l actualitat del camp, com l interès de revistes d alt impacte de publicar estudis referents a les spin-off. La incidència d un nombre elevat d autors que sols publiquen un sol treball, a més del nombre reduït de col·laboracions entre ells, identifica que la literatura actual està en procés de creixement i d elevat potencial. Limitacions: De forma anàloga a altres estudis, aquest no està exempt de limitacions. Una possible limitació del estudi resideix en la possible no inclusió d'algun dels articles potencialment rellevants a la literatura, no per falta de metodologia, sinó més bé per l abast de la base de dades (és la més important però no és l única). Valor afegit: El valor afegit d aquest estudi resideix en una revisió actualitzada de la literatura spin-off amb tècniques d anàlisi poc utilitzades en aquest camp. es_ES
dc.description.abstract [EN] Purpose: Literature review of existing academic spin-offs in order to present the current situation at the international level. Design/methodology/approach: Literature review. Findings and Originality/value: The bibliometric analysis of the literature (1990-2014) on academic spin-off permits find the most relevant authors, journals, both directly (number of publications) and indirectly (number of citations) contribute to the literature, analysis co-authors, keywords, geolocation and co-citation between articles. The scientific production in this field consists mainly of articles written in English in high impact journals (published mainly in recent years), indicating both the field today, as the interest in high impact journals published studies relating to the spin-off. The incidence of a large number of authors who publish only a single job, besides the small number of collaborations between them, it find out what the current literature is still growing. Research limitations/implications: Similarly to other studies, this is not without limitations. A possible limitation of the study lies in the possible non-inclusion of one of the key items considered in the literature, but not for lack of methodology, but rather by the scope of the database. Originality/value: The added value of this study lies in an updated review of the literature spin-off with little use of analysis techniques used in this field. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher OmniaScience es_ES
dc.relation.ispartof Intangible Capital es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Spin-offs es_ES
dc.subject Revisió de la literatura es_ES
dc.subject EBT es_ES
dc.subject Anàlisi de co-ocurrències es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.title Producció científica en el camp de les spin-off acadèmiques: Una anàlisi bibliomètrica es_ES
dc.title.alternative Scientific production in the field of academic spin-off: A bibliometric analysis es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.3926/ic.696
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Seguí Mas, E.; Sarrión Viñes, F.; Tormo Carbó, G.; Oltra Comorera, V. (2016). Producció científica en el camp de les spin-off acadèmiques: Una anàlisi bibliomètrica. Intangible Capital. 12(1):246-267. doi:10.3926/ic.696 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://dx.doi.org/10.3926/ic.696 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 246 es_ES
dc.description.upvformatpfin 267 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 12 es_ES
dc.description.issue 1 es_ES
dc.relation.senia 312310 es_ES
dc.identifier.eissn 1697-9818


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record