- -

BOUPV 94

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 94

Show full item record

Secretaría General (2016). BOUPV 94. http://hdl.handle.net/10251/66141.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/66141

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 94
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
Índex I. Disposicions generals, acords i resolucions 3_Acords del Consell de Govern del dia 10 de març de 2016. 5_Acord de constitució de les unitats docents del Departament d’Informàtica de Sistemes i ...[+]


Índice I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones. 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno del día 10 de marzo de 2016. 5_Acuerdo de constitución de las Unidades Docentes del Departamento de Informática de ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València. (issn: 1887-2298 )
Description: Acords del Consell de Govern del dia 10 de març de 2016.
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record