- -

Extracción de información de Twitter para la creación de redes de interacciones entre usuarios

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Extracción de información de Twitter para la creación de redes de interacciones entre usuarios

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Calduch Losa, Maria de los Angeles es_ES
dc.contributor.advisor Rebollo Pedruelo, Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Poza Luján, José Luis es_ES
dc.contributor.author Torró Segura, Carles es_ES
dc.date.accessioned 2016-09-02T07:53:22Z
dc.date.available 2016-09-02T07:53:22Z
dc.date.created 2016-07-15
dc.date.issued 2016-09-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/68584
dc.description.abstract [CA] Per a un docent es molt útil conèixer l'estat emocional dels alumnes a les seues classes per a poder adaptar la seua docència i millorar l'aprenentatge dels estudiants. Per a aconseguir aquest objectiu, aquest projecte presenta un metode per a conèixer l'estat emocional deis alumnes durant una sessió docent. El mètode es basa en que els alumnes transmeten el seu estat emocional a través de Twitter , on a més a més,poden expressar la seua opinió de com s'està desenvolupant la sessió. Per a dur a terme el mètode i facilitar el procés d'enviament s'ha desenvolupat un sistema que consta d'una aplicaci6 mobil, que permet l'enviament d'informació a Twitter, així com un sistema de recopilació, d'extracció, anàlisi i visualització gràfica, via Web, de les dades arreplegades. es_ES
dc.description.abstract [ES] Para un docente es muy útil conocer el estado emocional de los alumnos en sus clases para poder adaptar su docencia y mejorar el aprendizaje de los alumnos. Para conseguir este objetivo, este proyecto presenta un método para conocer el estado emocional de sus alunnos durante una sesión docente. El método se basa en que los alumnos transmitan su estado emocional a través de Twitter, donde además, pueden expresar su opinión de como se está desarrollando la sesión. Para desarrollar el método y facilitar el proceso de envío se ha realizado un sistema que consta de una aplicación móvil, que permite el envío de información a Twitter, así como un sistema de recopilación, de extracción, análisis y visualización gráfica, vía Web, de los datos recogidos. es_ES
dc.description.abstract [EN] For a teacher it is very useful to know the emotional state of students in their classes to adapt their teaching and improve student leaming. To achieve this objective, this project presents a method to understand the emotional state of their students during a teaching session. The method is based on students convey their emotional state through Twitter, wbich also can express their opinion as is developing the session. To develop the method and facilitate the submission process has been made a system consisting of a mobile application that allows sending information to Twitter, as well as a system for the collection, extraction, analysis and graphical display, vía the web, the data collected. es_ES
dc.format.extent 66 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Twitter es_ES
dc.subject Emocions es_ES
dc.subject Aplicació mòbil es_ES
dc.subject Extracció de dades es_ES
dc.subject Millora educativa es_ES
dc.subject Emociones es_ES
dc.subject Análisis de datos es_ES
dc.subject Visualización gráfica es_ES
dc.subject Mejora educativa es_ES
dc.subject Mobil application es_ES
dc.subject Graphical display es_ES
dc.subject Data analysis es_ES
dc.subject Educational improvement es_ES
dc.subject.classification ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Extracción de información de Twitter para la creación de redes de interacciones entre usuarios es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Torró Segura, C. (2016). Extracción de información de Twitter para la creación de redes de interacciones entre usuarios. http://hdl.handle.net/10251/68584. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 17539 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record