- -

Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment

Mostrar el registro completo del ítem

Grau Calabuig, FJ. (2016). Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment. http://hdl.handle.net/10251/70303.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70303

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment
Autor:
Director(es): Gracia Calandin, Carlos Pablo
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2016-06
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[EN] The main objective of this project is to decide the best strategies to sell a light rail vehicle in the current environment. The light rail vehicles market has always been global and fast changing, whereas the ...[+]


[VL] L’objectiu d’aquest projecte és el d’analitzar l’entorn dels vehicles ferroviaris lleugers en tal d’obtindre els criteris per decidir l’estratègia més adient a la situació actual. A més a més actua com a un exercici ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Análisis estratégico , Trenes
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero de Organización Industrial-Enginyer d'Organització Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem