- -

Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment

Show full item record

Grau Calabuig, FJ. (2016). Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment. http://hdl.handle.net/10251/70303.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70303

Files in this item

Item Metadata

Title: Strategic analysis of light rail vehicles in a global environment
Author:
Director(s): Gracia Calandin, Carlos Pablo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2016-06
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[EN] The main objective of this project is to decide the best strategies to sell a light rail vehicle in the current environment. The light rail vehicles market has always been global and fast changing, whereas the ...[+]


[VL] L’objectiu d’aquest projecte és el d’analitzar l’entorn dels vehicles ferroviaris lleugers en tal d’obtindre els criteris per decidir l’estratègia més adient a la situació actual. A més a més actua com a un exercici ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Análisis estratégico , Trenes
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero de Organización Industrial-Enginyer d'Organització Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record