- -

EL SÒL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

EL SÒL

Show full item record

Gisbert Blanquer, JM. (2013). EL SÒL. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/70992

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70992

Files in this item

Item Metadata

Title: EL SÒL
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Issued date:
Abstract:
El sòl representa la part més superficial de l'escorça terrestre, sent el lloc on l'home desenvolupa la majoria de les seues activitats; es diferencia de roques i minerals en un aspecte tan fonamental per a l'enginyer ...[+]
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-936-8
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6070-1-1
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record