- -

INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL

Show full item record

Delgado Artes, R.; Galiana Galán, F.; Calabuig Vila, E.; Vallés Planells, MC. (2013). INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71988

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71988

Files in this item

Item Metadata

Title: INSTRUMENTAL PER A L' INVENTARI FORESTAL
Author: Delgado Artes, Rafael Galiana Galán, Francisco Calabuig Vila, Eduardo Vallés Planells, María Concepción
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
L'inventari forestal, tot i tractar-se d'una de les disciplines clàssiques de la dasonomia, ha experimentat un desenvolupament tecnològic molt important que fa necessari un constant procés d'aprenentatge de les últimes ...[+]
Subjects: Instrumental , Inventari , Forestal
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-994-8
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_628-3-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record