- -

Poligonal amb Matlab

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Poligonal amb Matlab

Show full item record

Garrido Villén, N. (2016). Poligonal amb Matlab. http://hdl.handle.net/10251/75685

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/75685

Video Viewer

Item Metadata

Title: Poligonal amb Matlab
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Issued date:
Abstract:
En aques tutorial s'explica el codi d'un programa fet en Matlab per a la resolució d'una poligonal topogràfica.
Subjects: Matlab , poligonal topogràfica , mètodes topogràfics
UNESCO code: 2599 - Otras especialidades de la tierra del espacio o del entorno
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=5079e400-8714-11e6-a273-d1b31d4b4626&autoplay=true
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es recomana l'utilitzación amb Matlab obert, per a poder comprobar el funcionament del programa.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 01 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record