- -

Variació de coordenades amb Matlab

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Variació de coordenades amb Matlab

Show full item record

Garrido Villén, N. (2017). Variació de coordenades amb Matlab. http://hdl.handle.net/10251/77055

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/77055

Video Viewer

Item Metadata

Title: Variació de coordenades amb Matlab
Author: Garrido Villén, Natalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Issued date:
Abstract:
En aques tutorial s'explica el codi del programa elaborat per al càlcul dels coeficients necesaris per a la aplicació de mínims quadrats, variació de coordenades.
Subjects: mètodes topogràfics , triangulació topogràfica , Variació de coordenades , Poligonal topogràfica
UNESCO code: 2599 - Otras especialidades de la tierra del espacio o del entorno
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=ff3d4f90-8c96-11e6-b091-555d3470e173&autoplay=true
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es recomana ver el video amb Matlab per a poder comprobar el funcionamet del programa
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 01 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record