- -

Arquitectura de l'arròs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Arquitectura de l'arròs

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Vegas López-Manzanares, Fernando es_ES
dc.contributor.advisor Mileto, Camilla es_ES
dc.contributor.author Masó Vendrell, Carme es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.36542039999994813; north=39.3304293; name=El Palmar, València, Espanya es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3105354309082031; north=39.202329202381016; name=46410 Sueca, València, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2017-04-04T19:15:21Z
dc.date.available 2017-04-04T19:15:21Z
dc.date.created 2016-06
dc.date.issued 2017-04-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/79466
dc.description.abstract En el context del Parc Natural de l'Albufera de València, més específicament el territori limitat pel terme municipal de Sueca, es situa aquesta recerca centrada en l'estudi de les diferents tipologies arquitectòniques pròpies que giren al voltant del conreu de l'arròs. Aquest espai protegit de quasi 90 km2 resta dividit en nombroses parcel·les regades per una xarxa de sèquies d'origen àrab, que s'estenen des del riu Xúquer fins a l'Albufera, servides per més de 350 construccions amb diferents funcions dins de l'activitat agrària. Els objectius d'aquesta anàlisi són, per una banda, elaborar un mostrari detallat d'una gran majoria d'aquestes edificacions per deixar constància del que hi roman a dia d'avui, i, per altra banda, realitzar una comparativa per a extraure unes conclusions compositives, constructives i funcionals. es_ES
dc.description.abstract In the Parc Natural de l'Albufera de València, more specifically the territory limited with the municipality of Sueca, this research focuses on the study of different architectural typologies that revolve around rice cultivation. This protected area of almost 90 km2, is divided into numerous plots irrigated by a network of Arab origin, which is extended from the Júcar River to the Albufera, is served by more than 350 buildings with different functions within agricultural activity. The objective of this analysis, in addition to developing a detailed inventory of these buildings to make a record of what remains today, is to make a comparison to the constructive, compositional and functional conclusions. es_ES
dc.format.extent 278 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Arquitectura popular es_ES
dc.subject Arquitectura tradicional es_ES
dc.subject Arquitectura vernácula es_ES
dc.subject Acequias es_ES
dc.subject Arquitectura hidráulica es_ES
dc.subject Arquitecturas agrarias es_ES
dc.subject Rutas culturales es_ES
dc.subject Parques naturales es_ES
dc.subject Popular architecture es_ES
dc.subject Traditional architecture es_ES
dc.subject Vernacular architecture es_ES
dc.subject Irrigation ditches es_ES
dc.subject Hydraulic architecture es_ES
dc.subject Agrarian architecture es_ES
dc.subject Cultural routes es_ES
dc.subject Natural parks es_ES
dc.subject Parque Natural de la Albufera (Valencia) es_ES
dc.subject Sueca (Valencia) es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico-Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic es_ES
dc.title Arquitectura de l'arròs es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Masó Vendrell, C. (2016). Arquitectura de l'arròs. http://hdl.handle.net/10251/79466. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record