- -

Anàlisi bibliomètrica de la literatura internacional sobre innovació oberta i capacitat d absorció

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi bibliomètrica de la literatura internacional sobre innovació oberta i capacitat d absorció

Show full item record

Seguí Mas, E.; Signes Pérez, E.; Sarrión Viñes, F.; Alegre Vidal, J. (2016). Anàlisi bibliomètrica de la literatura internacional sobre innovació oberta i capacitat d absorció. Intangible Capital. 12(1):51-72. doi:10.3926/ic.685

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/81003

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi bibliomètrica de la literatura internacional sobre innovació oberta i capacitat d absorció
Secondary Title: Bibliometric analysis of the international literature on open innovation and absorptive capacity
Author: Seguí Mas, Elíes Signes Pérez, Elisa Sarrión Viñes, Faustino Alegre Vidal, Joaquin
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia - Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València
Issued date:
Abstract:
[CA] Objecte: Comprovar si existeix, i si ha estat estudiada o demostrada, l’estreta relació, suggerida per alguns autors, entre innovació oberta i capacitat d’absorció. Disseny/metodologia: Anàlisi bibliomètrica sobre ...[+]


[EN] Purpose: To assess if it exists the close relationship suggested by some authors between open innovation and absorptive capacity. Design/methodology/approach: Bibliometric analysis on the Web of Science about the ...[+]
Subjects: Innovació oberta , Capacitat d’absorció , Anàlisi bibliomètrica , Revisió de literatura
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Source:
Intangible Capital. (issn: 2014-3214 ) (eissn: 1697-9818 )
DOI: 10.3926/ic.685
Publisher:
OmniaScience
Publisher version: http://dx.doi.org/10.3926/ic.685
Description: VI Congrés Català de Comptabilitat i Direcció
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record