- -

Caracteirtzació de les matrius diagonalitzables

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracteirtzació de les matrius diagonalitzables

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2017). Caracteirtzació de les matrius diagonalitzables. http://hdl.handle.net/10251/82315

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/82315

Video Viewer

Item Metadata

Title: Caracteirtzació de les matrius diagonalitzables
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Presentem i justifiquem les caracteritzacions de la diagonalitzabilitat de matrius o endomorfismes reals o complexos.
Subjects: matriu diagonalitzable , endomorfisme , valor propi , vector propi , polinomi característic , subespai propi , autovalor , autovector
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=09d945f0-1f48-11e7-abe0-251981d50228
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: La persona que estudie el vídeo ha d'estar familiaritzada amb el problema de la diagonalització (què són els valors i els vectors propis i l'equació característica i què vol dir que una matriu és diagonalitzable). és recomanable que haja visualitzat els vídeos titulats "Endomorfismes i matrius diagonalitzables", "Càlcul dels valors propis" i "Càlcul dels vectors propis".
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record