- -

BOUPV 100

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 100

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Secretaría General es_ES
dc.date.accessioned 2017-07-06T05:40:07Z
dc.date.available 2017-07-06T05:40:07Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier.issn 1887-2298
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/84524
dc.description _ Acords del Consell de Govern de 15 de desembre de 2016 es_ES
dc.description.abstract Índex Disposicions generals, acords i resolucions 1_ Acords del Consell de Govern de 15 de desembre de 2016 2_ Concessió de la Medalla XXV Anys de la UPV 3_ Convocatòria i calendari de les eleccions de representants de directors en el Consell de Govern 4_ Normativa sobre el procediment Mistral d’incidències relatives a l’activitat docent a la Universitat Politècnica de València 5_ Calendari del Consell de Govern per a l’añy 2017 6_ Modificació parcial de la Normativa per a l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o estudis universitaris estrangers 7_ Text consolidat de la Normativa per a l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o estudis universitaris estrangers 8_ Modificació parcial del Reglament per a les Estructures d'Investigació, Desenvolupament i Innovació a la Universitat Politècnica de València 9_ Text consolidat del Reglament per a les Estructures d'Investigació,Desenvolupament i Innovació a la Universitat Politècnica de València 10_Modificació parcial de l'acord per a la conciliació de la vida familiar i laboral del PDI i PAS 11_ Oferta d'ocupació pública del personal d'administració i serveis per a l'any 2016 12_ Modificació parcial de la Normativa d'Organització Acadèmica 13_ Text consolidat de la Normativa d'Organització Acadèmica 14_ Llista de patents es_ES
dc.description.abstract Índice Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 1_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2016 III. Informació d’interès per a la comunitat universitària III. Información de interés para la comunidad universitaria 2_Concesión de la Medalla XXV Años de la UPV 3_Convocatoria y calendario de las elecciones de representantes de Directores en el Consejo de Gobierno 4_Normativa sobre el procedimiento Mistral de incidencias relativas a la actividad docente en la Universitat Politècnica de València 5_Calendario del Consejo de Gobierno para el año 2017 6_Modificación parcial de la Normativa para la admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales o estudios universitarios extranjeros 7_Texto consolidado de la Normativa para la admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales o estudios universitarios extranjeros 8_Modificación parcial del Reglamento para las Estructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Universitat Politècnica de València 9_Texto consolidado del Reglamento para las Estructuras de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Universitat Politècnica de València 10_Modificación parcial del acuerdo para la conciliación de la vida familiar y laboral del PDI y PAS 11_Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el año 2016 12_Modificación parcial de la Normativa de Organización Académica 13_Texto consolidado de la Normativa de Organización Académica 14_Listado de patentes es_ES
dc.language Español es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.relation.ispartof Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV)
dc.rights Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd) es_ES
dc.subject BOUPV es_ES
dc.subject Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València es_ES
dc.title BOUPV 100 es_ES
dc.title.alternative Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº100 es_ES
dc.type Otros es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General es_ES
dc.description.bibliographicCitation Secretaría General (2017). BOUPV 100. http://hdl.handle.net/10251/84524. es_ES
dc.type.version info:eu repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record