- -

Comunicaciones WBAN-IBC: Enfoques, perspectivas y aplicaciones

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Comunicaciones WBAN-IBC: Enfoques, perspectivas y aplicaciones

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Bonastre Pina, Alberto Miguel es_ES
dc.contributor.advisor Campelo Rivadulla, José Carlos es_ES
dc.contributor.author Villegas Méndez, Juan Félix es_ES
dc.date.accessioned 2017-08-28T11:14:26Z
dc.date.available 2017-08-28T11:14:26Z
dc.date.created 2017-07-14
dc.date.issued 2017-08-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/86055
dc.description.abstract This work allows to identify, analyze and synthesize studies that have been elaborated on WBAN, based on the IEEE 802.15.6 standard. And in a central approach to IBC communications, studies are also used on existing coupling types, proposed body models as a communication channel, proposed IBC transceiver designs as well as applications developed for IBC. es_ES
dc.description.abstract Este trabajo permite identificar, analizar y sintetizar estudios que se han elaborado sobre WBAN, a partir de la norma IEEE 802.15.6. y en un enfoque central hacia las comunicaciones IBC, se utilizan también estudios sobre los tipos de acoplamiento que existen, modelos propuestos del cuerpo como canal de comunicaciones, los diseños de transceptores IBC que se han propuesto, así como las aplicaciones desarrolladas para IBC. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el camp de les xarxes, s'ha definit una Xarxa d'Àrea de Corporal Sense Fil (WBAN) com una xarxa dissenyada per a la comunicació de diferents dispositius de baixa potència, sense cables. Aquests dispositius es fan servir en el cos humà per a diferents finalitats, com la implementació de sensors de petita grandària, per a la monitorització de paràmetres vitals del cos humà, aplicacions de control i autenticació, que necessiten intercanviar informació entre dispositius, a més de poder enviar-los les seves dades Una xarxa externa a la conformada en el cos humà. HBC, que és la especificació del estàndard IEEE 802.15.6 en què es centra aquest treball, utilitza el propi cos humà com a canal de transmissió de senyals mitjançant la tècnica d'acoblament de camp electrostàtic, sent el seu principal canal de comunicació de la pell. Aquesta tècnica també s'ha anomenat comunicacions a través del canal corporal (BCC) i comunicacions intracorporals (IBC). Aquest treball permet identificar, analitzar i sintetitzar estudis que s'han elaborat sobre WBAN, a partir de la norma IEEE 802.15.6 i en un enfocament central cap a les comunicacions IBC, s'utilitzen també estudis sobre els tipus d'acoblament que existeixen, els models proposats del cos com a canal de comunicacions, els plans de transistors IBC que s'han proposat, així com les aplicacions desenvolupades per IBC. A partir d'aquests estudis, es proposa un transmissor IBC basat en el estàndard IEEE 802.15.6., El qual és programat amb llengua VHDL, per a la seva futura implementació en una FPGA, i realitzar proves de transmissió a través de la pell, a la Freqüència que determina el estàndard. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Transmitter es_ES
dc.subject Receiver es_ES
dc.subject Transceiver es_ES
dc.subject IEEE 802.15.6. es_ES
dc.subject Transmission through the skin. es_ES
dc.subject Intrabody Communications (IBC) es_ES
dc.subject Human Body Communications (HBC) es_ES
dc.subject Receptor es_ES
dc.subject Transmisión a través de la piel. es_ES
dc.subject Transmisor es_ES
dc.subject Transceptor es_ES
dc.subject Transmissió a través de la pell es_ES
dc.subject Transmissor es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Computadores y Redes-Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes es_ES
dc.title Comunicaciones WBAN-IBC: Enfoques, perspectivas y aplicaciones es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors es_ES
dc.description.bibliographicCitation Villegas Méndez, JF. (2017). Comunicaciones WBAN-IBC: Enfoques, perspectivas y aplicaciones. http://hdl.handle.net/10251/86055 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\62502 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record