- -

Estudis de recuperació i millora de línies límit municipals en l'Institut Cartogràfic Valencià i aplicació en el municipi de Pego

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudis de recuperació i millora de línies límit municipals en l'Institut Cartogràfic Valencià i aplicació en el municipi de Pego

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Femenía Ribera, Carmen es_ES
dc.contributor.author Mas Bolufer, Josep es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-02T10:26:14Z
dc.date.available 2017-10-02T10:26:14Z
dc.date.created 2017-09-13
dc.date.issued 2017-10-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88416
dc.description.abstract [CA] La majoria de línies límit municipals estan definides per mitjà d’actes de delimitació alçadesper l’Institut Geogràfic Nacional a finals del segle XIX i principis del segle XX. A més, l’alçament era portat a terme amb la instrumentació i metodologia pròpies de l’època, amb la finalitat de realitzar el Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50000 (MTN50). Actualment molts dels mollons que es van fer per delimitar els municipis, estan desapareguts o no es coneix la seva ubicació exacta. Per aquest motiu es fa necessària una actualització d’aquests límits per tal de definir-los amb tecnologia GNSS, amb la intenció que aquests resultats perduren en el temps d’una manera inalterable, ja que aquests mollons es dotaran de coordenades. Al llarg d’aquest treball, es desenvoluparà el projecte pilot porta a terme en l’Institut Cartogràfic Valencià durant el període 2016-2017; aquest projecte implica les delimitacions de les línies de Llíria amb Domeño, Benissanó, Benaguasil i Olocau. D’altra banda, es realitzarà l’estudi de la línia límit de Pego amb Vall d’Ebo, i es tractarà la problemàtica existent amb la Marjal de Pego‐Oliva. En aquest estudi, es busca conèixer la ubicació d’aquests mollons, i per a poder aconseguir açò, és necessari l'estudi i transcripció de les actes de delimitació i dels quaderns de camp de l’Institut Geogràfic Nacional de l'any 1896; posteriorment, es desenrotllarà la poligonal del quadern de camp per tal d’obtenir unes coordenades aproximades dels mollons, fer una eixida a camp per reconèixer els possibles mollons existents i obtenir les coordenades d’aquests. Una vegada obtingudes les coordenades precises, s’obtindran unes coordenades aproximades dels mollons desapareguts per al seu possible replanteig en camp. es_ES
dc.description.abstract [ES] La mayoría de líneas límite municipales están definidas por medio de actas de delimitación levantadas por el Instituto Geográfico Nacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, el alzamiento era llevado a cabo con la instrumentación y metodología propias de la época, con el fin de realizar el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000 (MTN50). Actualmente muchos de los mojones que se hicieron para delimitar los municipios, están desaparecidos o no se conoce su ubicación exacta: Por este motivo se hace necesaria una actualización de estos límites para definirlos con tecnología GNSS, con la intención que estos resultados perduran en el tiempo de una manera inalterable, puesto que estos mojones se dotarán de coordenadas. A lo largo de este trabajo, se desarrollará el proyecto piloto llevado a cabo en el Instituto Cartográfico Valenciano durante el periodo 2016‐2017; este proyecto implica las delimitaciones de las líneas de Llíria con Domeño, Benisanó, Benaguasil y Olocau. Por otro lado, se realizará el estudio de la línea límite de Pego con Vall d’Ebo,y se tratará la problemática existente con la Marjal de Pego-Oliva. En este estudio, se busca conocer la ubicación de estos mojones, y para poder conseguir esto, es necesario el estudio y transcripción de las actas de delimitación y de los cuadernos de campo del Instituto Geográfico Nacional del año 1896; posteriormente, se desenrollará la poligonal del cuaderno de campo para obtener unas coordenadas aproximadas de los mojones, hacer una salida a campo para reconocer los posibles mojones existentes y obtener las coordenadas de estos.Una vez obtenidas las coordenadas precisas, se obtendrán unas coordenadas aproximadas de los mojones desaparecidos para su posible replanteo en campo. es_ES
dc.description.abstract [EN] The National Geographical Institute traced the majority of the municipal boundary lines in the late nineteenth and early twentieth centuries. Furthermore, the geographical delimitation was carried out with the equipment and methodology of that period, with the aim of showing the National Topographic map to a scale of 1:50000 (MTN50). Currently many of the milestones put up to mark the municipal delimitation have disappeared or the exact position is unknown. For this reason, an actualization of these boundaries is needed in order to define them with the GNSS technology, aiming that these results remain unchangeable over time, since the new milestones will have the geographic coordinates. Throughout this paper, I am going to develop the pilot project carried out at the Cartographic Institute of Valencia during the years 2016-2017; this project targets the mapping of the lines of Llíria with Domeño, Benissanó, Benaguassil and Olocau.On the other hand, a study of the boundaries of Pego with Vall d’Ebo will be carried out, and the existing problem of the Marjal of Pego-Oliva will be covered as well. In this study, the goal is to know the location of these milestones, and to achieve this, the study and transcription of the acts of geographical delimitation, and of the field record books of the National Geographical Institute are needed; subsequently, a polygonal of the field record book will be performed in order to obtain an approximation of the coordinates of the milestones, a field trip will take place to explore the possible exiting milestones and to obtain the coordinates of which. Once the exact coordinates are garnered, the approximated coordinates of the disappeared boundary stores will be originated and they will likely be replaced in the field. es_ES
dc.format.extent 102 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pego es_ES
dc.subject Delimitació es_ES
dc.subject Línea límit jurisdiccional es_ES
dc.subject Amollonament es_ES
dc.subject Deslinde es_ES
dc.subject Amojonamiento es_ES
dc.subject Línea límite jurisdiccional es_ES
dc.subject ICV es_ES
dc.subject GNSS es_ES
dc.subject Delimited es_ES
dc.subject Administrative boundaries es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Estudis de recuperació i millora de línies límit municipals en l'Institut Cartogràfic Valencià i aplicació en el municipi de Pego es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mas Bolufer, J. (2017). Estudis de recuperació i millora de línies límit municipals en l'Institut Cartogràfic Valencià i aplicació en el municipi de Pego. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/88416 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\42753 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record