- -

Herramienta para catalogación de empresas, orientadas a estudios de gestión

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Herramienta para catalogación de empresas, orientadas a estudios de gestión

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Oltra Gutiérrez, Juan Vicente es_ES
dc.contributor.author Ortuño Gigante, Sergio es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-05T17:39:49Z
dc.date.available 2017-10-05T17:39:49Z
dc.date.created 2017-09-14
dc.date.issued 2017-10-05 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/88851
dc.description.abstract [VAL] El present treball de fi de grau tracta de cobrir les necessitats de catalogació d’empreses per als seus posteriors estudis de gestió. S’ha realitzat en forma de pàgina web, ja que es pretén que la ferramenta siga accessible des de qualsevol lloc, siga lleugera i col·laborativa. Per a este propòsit, s’ha realitzat un estudi previ de les diferents característiques més significatives d’una empresa. Esta informació s’ha obtingut gràcies a la base de dades “Sabi”. Per això, s’ha dissenyat una pàgina minimalista, sense sobrecàrrega d’informació i intuïtiva. On els usuaris poden consultar les empreses registrades a la base de dades i comparar-les amb les dades més significatives obtingudes en l’estudi anomenat anteriorment. A més, podran registrar noves empreses que passaran a formar part de la col·lecció de dades. Per a facilitar l’accés a la informació, s’ha implementat un sistema de filtrat, i una representació de les dades desglossada per categories; així com la possibilitat de generar un informe complet en format PDF, amb el que s’obté una anàlisi detallat de la situació de l’empresa. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente trabajo de fin de grado trata de cubrir las necesidades de catalogación de empresas para sus posteriores estudios de gestión. Se ha realizado en forma de página web, puesto que se pretende que la herramienta sea accesible desde cualquier punto, ligera y colaborativa. Para este propósito, se ha realizado un estudio previo de las distintas características más significativas de una empresa. Esta información se ha obtenido gracias a la base de datos “Sabi”. Para ello, se ha diseñado una página minimalista, sin sobrecarga de información e intuitiva. Donde los usuarios pueden consultar las empresas registradas en la base de datos y compararlas con los datos más significativos obtenidos en el estudio nombrado anteriormente. Además, podrán registrar nuevas empresas que pasarán a formar parte de la colección de datos. Para facilitar el acceso a la información, se ha implementado un sistema de filtrado, y una representación de los datos desglosada por categorías; así como la posibilidad de generar un informe completo en formato PDF, con el que se obtiene un análisis detallado de la situación de la empresa. es_ES
dc.description.abstract [EN] The present end of degree project tries to meet the needs of cataloging of companies for their later studies of management. It has been made in the form of a web page, since it is intended that the tool be accessible from anywhere, be light and collaborative. For this purpose, a previous study of the most significant characteristics of a company has been done. This information was obtained thanks to the “Sabi” database. For this, a minimalist page has been designed, without information overload and intuitive. Where users can consult the companies registered in the database and compare them with the most significant data obtained in the study named above. In addition, they will be able to register new companies that will become part of the data collection. To facilitate access to information, a filtering system has been implemented, and a representation of data broken down by category; as well as the possibility of generating a complete report in PDF format, with which a detailed analysis of the company’s situation is obtained. es_ES
dc.format.extent 58 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject catalog es_ES
dc.subject business es_ES
dc.subject company es_ES
dc.subject management es_ES
dc.subject catalogar es_ES
dc.subject empresas es_ES
dc.subject gestión es_ES
dc.subject herramienta es_ES
dc.subject aplicación es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Herramienta para catalogación de empresas, orientadas a estudios de gestión es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ortuño Gigante, S. (2017). Herramienta para catalogación de empresas, orientadas a estudios de gestión. http://hdl.handle.net/10251/88851. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\17021 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record