- -

Los muros de Josep Renau: estudio y valoración actual de la obra mural contemporánea realizada por el artista

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Los muros de Josep Renau: estudio y valoración actual de la obra mural contemporánea realizada por el artista

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sánchez Pons, Mercedes es_ES
dc.contributor.author Bayón Pellicer, Santiago es_ES
dc.date.accessioned 2017-10-17T08:23:09Z
dc.date.available 2017-10-17T08:23:09Z
dc.date.created 2017-09-19
dc.date.issued 2017-10-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/89268
dc.description.abstract The following research deals with a theme not so well known within the visual work of the Valencian artist Josep Renau, which are his mural works. With a line of research on the part of the artistic environment linked mainly to his graphic work, the need to show his technical and conceptual procedures in the mural field becomes evident, promoting in turn a knowledge about the author and the different wall pieces left by himself throughout his life. Through this, an investigation will be carried out on the approach of the different wall pieces, with special emphasis on the conceptualisation of the same, the resources used and the context associated to them, with the intention of observing the evolution of these, valuing Its current and original state of preservation. In addition, it will be possible to observe the different stages of the author's life, keys to understand the conditioning factors to which his works were exposed, differentiating between three major periods of his life. To do this, it will be necessary to start from a theoretical-practical basis, with documentary sources to know the different aspects of the artist's life and work, establishing a practical relationship using graphic sources, given the impossibility of make a first approximation of the murals. es_ES
dc.description.abstract Acercamiento a nivel histórico-artístico y práctico, de la obra mural de Josep Renau, realizando una aproximación a la misma, mediante un estudio del del estado de actual en el que se encuentran las diferentes obras, reconociendo la su vez os distintos recursos utilizados por el artista, física y estilísticamente. Observación de las fuentes e influencias de las que bebería el artística en el ámbito de su obra, incluyendo una visón paralela entre la visión y función tanto en el ámbito del fotomontaje cómo el mural. Valoración del estado actual e histórico de la obra del autor, conociendo su método de trabajo y su aproximación al movimiento muralista surgido en las diferentes regiones habitadas por el mismo. es_ES
dc.description.abstract [CA] El següent treball de recerca aborda una temàtica no tan coneguda dins de l'obra visual de l'artista valencià Josep Renau, els seus treballs d'índole mural. Amb una línia d'investigació per part de l'entorn artístic vinculada majoritàriament a la seva obra gràfica, la necessitat de mostrar els seus procediments tècnics i conceptuals en el camp mural es fa evident, fomentant al seu torn un coneixement sobre l'autor i les diferents peces murals deixades pel mateix al llarg de la seva vida. A través d'aquest, s'efectuarà una investigació al voltant del plantejament de les diferents peces murals, fent especial èmfasi en la conceptualització de les mateixes, els recursos utilitzats i el context associat a elles, amb la intenció d'observar l'evolució d'aquestes, valorant el seu estat de conservació actual i original. A més d'això, podran observar les diferents etapes de la vida de l'autor, claus per entendre els factors condicionants als quals es van veure exposades les seves obres, diferenciant entre tres grans períodes de la seva vida. Per a això, serà necessari partir d'una base teoricopràctica, comptant amb fonts documentals a l'hora de conèixer els diferents aspectes de la vida i obra de l'artista, establint al seu torn una relació pràctica utilitzat fonts de caràcter gràfic, donada la impossibilitat de realitzar una aproximació en primer terme dels murals. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Mural preservation es_ES
dc.subject Democratic German Republic es_ES
dc.subject Socialist realism es_ES
dc.subject Photomontage es_ES
dc.subject Posterism es_ES
dc.subject Mexican murals es_ES
dc.subject XX century es_ES
dc.subject Valencian Art es_ES
dc.subject Contemporary mural es_ES
dc.subject Siglo XX es_ES
dc.subject Mural contemporáneo es_ES
dc.subject Arte valenciano es_ES
dc.subject Josep Renau es_ES
dc.subject Muralismo mexicano es_ES
dc.subject Cartelismo es_ES
dc.subject Fotomontaje es_ES
dc.subject Realismo socialista es_ES
dc.subject República Alemana Democrática es_ES
dc.subject Conservación mural es_ES
dc.subject Mural contemporani es_ES
dc.subject Art valencià es_ES
dc.subject Segle XX es_ES
dc.subject Muralismo Mexicà es_ES
dc.subject Cartellisme es_ES
dc.subject Fotomuntatge es_ES
dc.subject Realisme socialista es_ES
dc.subject República Alemanya Democràtica es_ES
dc.subject Conservació mura es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.title Los muros de Josep Renau: estudio y valoración actual de la obra mural contemporánea realizada por el artista es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bayón Pellicer, S. (2017). Los muros de Josep Renau: estudio y valoración actual de la obra mural contemporánea realizada por el artista. http://hdl.handle.net/10251/89268 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\73109 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record