- -

Edició d'una publicació tècnica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Edició d'una publicació tècnica

Show full item record

Femenia Pellicer, J. (2017). Edició d'una publicació tècnica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/89447

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/89447

Files in this item

Item Metadata

Title: Edició d'una publicació tècnica
Author: Femenia Pellicer, Joan
Director(s): Alberola Sendra, Joan Enric
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Gráfica - Departament d'Enginyeria Gràfica
Read date / Event date:
2017-09-28
Issued date:
Abstract:
[EN] The project is an analysis of the approaches, processes, techniques and materials that must be studied in order to achieve a successful work of publishing.


[CAT/VA] El projecte tracta d'una anàlisi dels plantejaments, processos, tèccniques i materials que cal estudiar per tal d'aconseguir dur a bon terme un treball de creació editorial.
Subjects: Book , Edition , Printing , Graphic arts , Editorial budget , Llibre , Edició , Impressió , Arts gràfiques , Pressupost editorial
Copyrigths: Reconocimiento - Compartir igual (by-sa)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record