- -

Plan estratégico de Miró-Gas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan estratégico de Miró-Gas

Show full item record

Seguí Fons, Y. (2017). Plan estratégico de Miró-Gas. http://hdl.handle.net/10251/91271

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/91271

Files in this item

Item Metadata

Title: Plan estratégico de Miró-Gas
Author: Seguí Fons, Yessica
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2017-07-19
Issued date:
Abstract:
Es va a realitzar el Treball Final de Grau ja que després dels quatre anys de grau per a concloure amb tots els crèdits cal fer aquest treball per a així posar en pràctica els coneixements adquirits en les assignatures ...[+]
Subjects: Pla estratègic , empreses de climatització
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record