- -

Molduraciones en el gótico valenciano: diseño y evolución

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Molduraciones en el gótico valenciano: diseño y evolución

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Iborra Bernad, Federico Javier es_ES
dc.contributor.author Ferri Gómez, Juan José es_ES
dc.date.accessioned 2018-01-17T14:25:57Z
dc.date.available 2018-01-17T14:25:57Z
dc.date.created 2016-11-15
dc.date.issued 2018-01-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/95003
dc.description.abstract El present treball sobre les molduracions del gòtic valencià es presenta com l'inici d'una via d'investigació a través dels monuments al llarg de la geografia valenciana. Es realitzarà una primera aproximació històrica, amb la finalitat de poder establir relacions entre les moldures trobades durant aquest estudi, resumint de forma breu la historia i característiques arquitectòniques dels edificis analitzats. Ajudant-nos de fonts històriques com Viollet-Le-Duc podrem entendre de quin mode les corrents artístiques franceses influenciaren l'art a la Península Ibèrica. Més endavant, entrarem en l'anàlisi al detall de les moldures trobades als monuments ja estudiats i ens centrarem en les seues formes, evolució i contextualització per a, finalment, desenvolupar conclusions sobre estos elements decoratius com les bases i capitells que tan importants ens resulten per desenvolupar una lectura més detallada dels monuments al llarg del periode gòtic valencià. es_ES
dc.description.abstract El presente trabajo sobre las molduraciones del gótico valenciano se presenta como el inicio de una vía de investigación a través de los monumentos a lo largo de la geografía valenciana. Se realizará una primera aproximación histórica, con el fin de poder establecer relaciones entre las molduras encontradas durante este estudio, resumiendo de manera breve la historia y las características arquitectónicas de los edificios analizados. Ayudándonos de fuentes históricas como Viollet-Le-Duc podremos entender de qué manera las corrientes artísticas francesas influenciaron el arte en la Península Ibérica. Mas adelante, entraremos en el análisis detallado de las molduras encontradas en los monumentos ya estudiados así como de sus formas, evolución y contextualización para, finalmente, desarrollar conclusiones a cerca de estos elementos decorativos como las basas y capiteles que tan importantes nos resultan para desarrollar una lectura más detallada de los monumentos a lo largo del periodo gótico valenciano. es_ES
dc.description.abstract The present work concerning the Valencian Gothic mouldings is conceived as an initial research path throughout different monuments located all along the Valencian geography. A first historical approach will be carried out in order to establish connections within the mouldings found in this study, where the history and the architectural characteristics of these buildings will also be briefly mentioned. With the help of historical resources such as Viollet-Le-Duc, it will be possible to appreciate in which ways the French artistic currents have influenced the art in the Iberian Peninsula. Further on, the mouldings found in the already studied monuments and their shapes, their evolution and their contextualization will be analysed on detail, so as to finally draw conclusions regarding these decorative elements such as the columns bases and capitals, extremely important features to help us interpret the monuments built up along the Valencian Gothic period. es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Gothic Architecture es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Mediterranean Sea es_ES
dc.subject Mouldings es_ES
dc.subject Capitals es_ES
dc.subject Bases es_ES
dc.subject Gòtic valencià es_ES
dc.subject Mediterrani es_ES
dc.subject Moldures es_ES
dc.subject Capitells es_ES
dc.subject Gótico valenciano es_ES
dc.subject Mediterráneo es_ES
dc.subject Molduras es_ES
dc.subject Capiteles es_ES
dc.subject Basas es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Molduraciones en el gótico valenciano: diseño y evolución es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Composición Arquitectónica - Departament de Composició Arquitectònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ferri Gómez, JJ. (2016). Molduraciones en el gótico valenciano: diseño y evolución. http://hdl.handle.net/10251/95003 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\21298 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record