- -

BOUPV 109

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

BOUPV 109

Show full item record

Secretaría General (2018). BOUPV 109. http://hdl.handle.net/10251/99562

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/99562

Files in this item

Item Metadata

Title: BOUPV 109
Secondary Title: Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València nº109
Author: Secretaría General
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Secretaría General - Secretaria General
Issued date:
Abstract:
I.Disposicions generals, acords i resolucions 3_ Acords del Consell de Govern d’1 de febrer de 2018 II.Nomenaments d’òrgans de govern i representació 4_Composició de la Comissió Científica i Tècnica (CCT) de ...[+]


ÍNDICE I. Disposiciones generales, acuerdos y resoluciones 3_Acuerdos del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2018 II. Nombramientos de órganos de gobierno y representación 4_Composición de la Comisión ...[+]
Subjects: BOUPV , Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Source:
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). (issn: 1887-2298 )
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Description: Acords del Consell de Govern d’1 de febrer de 2018
Type: Otros

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record