- -

Plan de gestión de actuaciones de respuesta ante sismos a nivel provincial y local en Ecuador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plan de gestión de actuaciones de respuesta ante sismos a nivel provincial y local en Ecuador

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Catalá Alís, Joaquín es_ES
dc.contributor.author Cedeño Cuellar, Jorge Eduardo es_ES
dc.date.accessioned 2018-06-06T14:03:34Z
dc.date.available 2018-06-06T14:03:34Z
dc.date.created 2018-05-03
dc.date.issued 2018-06-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/103462
dc.description.abstract [EN] Throughout the world, during last years, disasters have had a continuous growth in frequency, recurrence, magnitude and complexity. They have considerably affected the welfare and safety of individuals and communities, especially those with a high level of exposure to risk, such as developing countries (UNISDR, 2015). The increase in exposure to risk and the information available on the cost of damages caused by disasters has promoted the interest of the entities to work on how to handle these types of threats, regardless of whether they originate naturally, or human action (Jha et al., 2010). The problem of vulnerability to these natural hazards is a concern for all countries around the world, appearing the approach of Disaster Risk Management (DRG) (Bass et al., 2009).. With respect to disaster risk management, there is a perception that it refers only to the prevention and mitigation of disasters. This is incorrect because its existence is not justified only in the occurrence of the disaster, but covers all those actions, which, grouped into short and long-term strategies, and regardless of whether they are compiled in a formal or official document, serve for: - Prevention with the reduction and control of risk factors, - Response to the event, and - Rehabilitation and post-disaster recovery. The earthquake of April 16/2016 is the last antecedent of a natural disaster in Ecuador, being a date that constitutes a turning point in the risk management by natural disasters of the country; since the analysis of the handling of the emergency that was made showed that there were shortcomings and mistakes during this due to lack of planning and disaster management. In Ecuador there is a state risk management policy that guarantees the institutional and legal framework to carry out an adequate management of emergencies. However, it is noted that the directing document that gives the guidelines to implement the actions to face the occurrence of threats is general and does not describe specifically how to act when an earthquake occurs. Based on the conceptual framework of disaster risk management and the analysis of earthquake response management plans from different countries, the author has obtained enough information for the proposal of a plan of response actions in the first 48 - 72 hours after the occurrence of an earthquake at the local and regional level in Ecuador. Notwithstanding, it is pointed out that for the proposed plan to be highly efficient, it is necessary to complement this work with the preparation of the management plan for the preparation phase; in this way it would be possible to articulate the two documents and ensure that the actions developed are effective enough. es_ES
dc.description.abstract [CA] A nivell mundial, en el transcurs dels últims anys, els desastres han tingut un creixement continu en freqüència, recurrència, magnitud i complexitat. Han afectat considerablement el benestar i la seguretat de les persones i les comunitats, especialment aquelles amb alt nivell d'exposició al risc, com els països en via de desenrotllament (UNISDR, 2015) . L'increment de l'exposició al risc i la informació que es té del cost dels danys produïts pels desastres ha promogut l'interés de les entitats per treballar en com s'ha de manejar este tipus d'amenaces, indiferentment de si s'originen naturalment, o per l'acció humana (Jha et al., 2010) . El problema de la vulnerabilitat davant d'estes amenaces naturals constituïx una preocupació per a tots els països del món, sorgint l'enfocament de la Gestió del Risc de Desastres (GRD) (Bass et al., 2009) . Respecte a la gestió del risc de desastres, hi ha la percepció que la i ha la percepció que la mateixa es referix únicament a la prevenció i mitigació dels desastres. Açò és incorrecte perquè la seua existència no es justifica només en la idea del desastre, sinó que comprén a totes aquelles actuacions, que, estant agrupades en estratègies de curt i llarg termini, i indiferentment de que estigueren recopilades en un document formal o oficial, servisquen per a: - o la prevenció amb la reducció i el control dels factors de risc, - o la resposta davant de l'esdeveniment, i - o la rehabilitació i recuperació post-desastre El terratrémol del dissabte 16 d'abril de 2016 és l'últim antecedent d'un desastre natural en l'Equador, sent una data que constituïx un punt d'inflexió en la gestió de risc per desastres naturals del país; ja que l'anàlisi del maneig de l'emergència que es va realitzar va demostrar que van existir falencias per una mala planificació i gestió del desastre. En l'Equador hi ha una política estatal de gestió de risc que garantix el marc institucional i legal per a dur-se a terme un adequat maneig d'emergències, no obstant això, es nota que el document director que dóna els lineaments per a implementar les accions davant de la idea d'amenaces és general i no descriu específicament com actuar davant d'un sisme. A partir del marc conceptual de la gestió del risc de desastres i l'anàlisi de plans de gestió de resposta davant de sismes de diferents països s'han obtingut les bases per a la proposta d'un pla d'actuacions de resposta en les primeres 48 - 72 hores després de la idea d'un sisme a nivell local i regional en l'Equador. No obstant això, es puntualitza que perquè el pla proposat resulte altament eficient és necessari complementar el present treball amb l'elaboració del pla de gestió de la fase de preparació; d'esta manera s'aconseguiria articular els dos documents i garantir que les actuacions desenrotllades siguen prou efectives es_ES
dc.description.abstract [ES] A nivel mundial, en el transcurso de los últimos años, los desastres han tenido un crecimiento continuo en frecuencia, recurrencia, magnitud y complejidad. Han afectado considerablemente el bienestar y la seguridad de las personas y las comunidades, especialmente aquellas con alto nivel de exposición al riesgo, como los países en vías de desarrollo (UNISDR, 2015). El incremento de la exposición al riesgo y la información que se tiene del costo de los daños producidos por los desastres ha promovido el interés de las entidades por trabajar en cómo se debe manejar este tipo de amenazas, indiferentemente de si se originan naturalmente, o por la acción humana (Jha et al., 2010). El problema de la vulnerabilidad ante estas amenazas naturales constituye una preocupación para todos los países del mundo, surgiendo el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) (Bass et al., 2009). Con respecto a la gestión del riesgo de desastres, existe la percepción de que la misma se refiere únicamente a la prevención y mitigación de los desastres. Esto es incorrecto porque su existencia no se justifica solo en la ocurrencia del desastre, sino que abarca a todas aquellas actuaciones, que, estando agrupadas en estrategias de corto y largo plazo, e indiferentemente de que estuvieren recopiladas en un documento formal u oficial, sirvan para: - la prevención con la reducción y el control de los factores de riesgo, - la respuesta ante el evento, y - la rehabilitación y recuperación post-desastre El terremoto del sábado 16 de abril de 2016 es el último antecedente de un desastre natural en el Ecuador, siendo una fecha que constituye un punto de inflexión en la gestión de riesgo por desastres naturales del país; ya que el análisis del manejo de la emergencia que se realizó demostró que existieron falencias por una mala planificación y gestión del desastre. En el Ecuador existe una política estatal de gestión de riesgo que garantiza el marco institucional y legal para llevarse a cabo un adecuado manejo de emergencias, sin embargo, se nota que el documento director que da los lineamientos para implementar las acciones ante la ocurrencia de amenazas es general y no describe específicamente como actuar ante un sismo. A partir del marco conceptual de la gestión del riesgo de desastres y el análisis de planes de gestión de respuesta ante sismos de diferentes países se han obtenido las bases para la propuesta de un plan de actuaciones de respuesta en las primeras 48 - 72 horas luego de la ocurrencia de un sismo a nivel local y regional en el Ecuador. Sin embargo, se puntualiza que para que el plan propuesto resulte altamente eficiente es necesario complementar el presente trabajo con la elaboración del plan de gestión de la fase de preparación; de esta manera se lograría articular los dos documentos y garantizar que las actuaciones desarrolladas sean lo suficientemente efectivas. es_ES
dc.format.extent 189 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Planning es_ES
dc.subject Management es_ES
dc.subject Risk es_ES
dc.subject Disaster es_ES
dc.subject Earthquake es_ES
dc.subject Planificació es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Risc es_ES
dc.subject Terratrémol es_ES
dc.subject Planificación es_ES
dc.subject Gestión es_ES
dc.subject Riesgo es_ES
dc.subject Desastres es_ES
dc.subject Terremoto es_ES
dc.subject Ecuador es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil-Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Plan de gestión de actuaciones de respuesta ante sismos a nivel provincial y local en Ecuador es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Cedeño Cuellar, JE. (2018). Plan de gestión de actuaciones de respuesta ante sismos a nivel provincial y local en Ecuador. http://hdl.handle.net/10251/103462 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record