- -

Análisis del tráfico y la seguridad vial del tramo comprendido entre los pp.kk. 152+600 156+000 de la carretera n-332, entre los municipios de Alfaz del Pi y Altea (Alicante)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Análisis del tráfico y la seguridad vial del tramo comprendido entre los pp.kk. 152+600 156+000 de la carretera n-332, entre los municipios de Alfaz del Pi y Altea (Alicante)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Pérez, Vicente Melchor es_ES
dc.contributor.author Baquero Solera, María Leonor es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.055915338483146115; north=38.591376304306074; name=Altea, Alacant, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-07-17T14:45:06Z
dc.date.available 2018-07-17T14:45:06Z
dc.date.created 2018-06-25
dc.date.issued 2018-07-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/105942
dc.description.abstract [EN] The current project is an analysis about traffic and Road safety between the PK 152+600 and 156+000 section of the N-332 highway national between Alfaz del Pi and Alta counties in the province of Alicante. After performing the study, there is evidence that the problems found alter the correct behavior of the speedway affecting the users. Some of these factors are: A significant number of merging accesses, junction conflicts and vulnerable users. All of these facts enhance the risk of accidents. The most common accident is the one without injured persons and there are only material loses. The object of this study is looking for solutions to all the previous facts mentioned above and avoid or at least prevent more accidents. Hereafter there are summarized the measures to solve the problems. First, there is suggested substitution of the types of roundabouts, taking the closed as chosen one. Second, elimination of consecutive accesses and unify them. With this measure there are created service roads that adapt to the speeding demand over the margins of the speedway. Finally, there should be scheduled the times for pedestrians as this is the most vulnerable group. To conclude, with the mentioned measuments the speedway behavior is corrected. es_ES
dc.description.abstract [CA] El present projecte és un anàlisi sobre el tràfic i la seguretat viaria del tram comprés entre el P.K. 152+600 i el 156+000 de la carretera nacional N-332, entre el municipis de l'Àlfas del Pi i Altea, a la província d'Alacant. Al realizar l'anàlisi, s'observa que el problemas trotas dificulten el comportament correcte a la via, influint directament en el seus usuaris. Alguns d'aquests factors són: un elevat nombre d'accesos directes a la vía, conflictes a les interseccions, usuaris vulnerables, etc. Tot allò, sumat a factors adicionals, fa que es produïsquen els accidents. L'objecte de l'estudi és donar solució als factors anteriorment mencionats i evitar, o almenys, reduir els accidents. Les mesures preses com a millores per a resoldre els problemes són: substitució de glorieta partida per glorieta tancada, aconseguit d'esta manera, una major capacitat a la intersecció i autocontrol. D'altra banda, eliminació d'accesos directes consecutius unificant-los, creant vies de servici que s'adapten a les demandes de velocitat a les marges de la via. Com última proposta, es planteja proporcionar nous itineraris per las vianants, sent apuestos últims, el factor más vulnerable en las d'accident. Com a conclusión, amb l'adaptació de les mesures proposades es milloraria el comportament de la via, aconseguint una millar del tràfic de la zona analitzada. es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente proyecto es un análisis sobre el tráfico y la seguridad vial del tramo comprendido entre el P.K. 152+600 y el 156+000 de la carretera N-332, entre los municipios de Alfaz del Pi y Alta, en la provincia de Alicante. Al realizar dicho análisis, se observa que los problemas hallados alteran el comportamiento correcto de la vía, influyendo directamente en sus usuarios. Algunos de estos factores son: un elevado número de accesos directos en la vía, conflictos en las intersecciones, usuarios vulnerables, etc. Todo ello, sumado a factores adicionales, hace que se produzcan los accidentes. El tipo de accidente más común en la vía es el accidente sin victimas. Este tipo de accidentes es en el que únicamente existen daños materiales. El objeto del estudio es dar solución a los factores anteriormente mencionados y evitar, o al menos disminuir, los accidentes. Las medidas tomadas como mejoras para solventar los problemas son: sustitución de glorieta partida por glorieta cerrada, consiguiendo de esta manera, una mayor capacidad a la intersección y un autocontrol. Por otro lado, eliminación de accesos directos consecutivos unificándolos, creando vías de servicio que se adapten a las demandas de velocidad en las márgenes de la vía. Como última propuesta, se plantea el proporcionar nuevos itinerarios para los peatones, siendo estos últimos el factor más vulnerable en caso accidentes. En conclusión, con la adaptación de las medidas propuestas se mejoraría el comportamiento de la vía, consiguiendo una mejora en el tráfico de la zona analizada. es_ES
dc.format.extent 8 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Roundabout es_ES
dc.subject Traffic es_ES
dc.subject Highway es_ES
dc.subject Accidents es_ES
dc.subject Pedestrians es_ES
dc.subject Tràfic es_ES
dc.subject Accident es_ES
dc.subject Viandants es_ES
dc.subject Glorieta es_ES
dc.subject Tráfico es_ES
dc.subject Carretera es_ES
dc.subject Accidentes es_ES
dc.subject Peatones es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Análisis del tráfico y la seguridad vial del tramo comprendido entre los pp.kk. 152+600 156+000 de la carretera n-332, entre los municipios de Alfaz del Pi y Altea (Alicante) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Baquero Solera, ML. (2018). Análisis del tráfico y la seguridad vial del tramo comprendido entre los pp.kk. 152+600 156+000 de la carretera n-332, entre los municipios de Alfaz del Pi y Altea (Alicante). http://hdl.handle.net/10251/105942 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record