- -

Estudio para el uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó. Términos municipales de Cullera, Llaurí, Canals y Moixent (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio para el uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó. Términos municipales de Cullera, Llaurí, Canals y Moixent (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pérez Martín, Miguel Ángel es_ES
dc.contributor.author Muñoz Riera, Marta es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.2414265292845812; north=39.15138952399133; name=46400 Cullera, València, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-03T17:32:20Z
dc.date.available 2018-09-03T17:32:20Z
dc.date.created 2018-07-19
dc.date.issued 2018-09-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/106489
dc.description.abstract [EN] In the "Estudio para uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó", several alternatives for the design of solar fields are proposed in order to pump water form Júcar river from the Marquesa`s Weir (Cullera) to San Diego's Reservoir (Villena) through 4 intermediate pumping stations. 4 different alternatives are proposed; 2 in which monthly pumping is constant and 2 in which pumping is done depending on the existing solar resource. At the same time, 2 of these alternatives are proposed in such a way that the photovoltaic installation is isolated and 2 in which the installation is connected to the electricity network so that it can absorb or pour energy according to the energetic needs. The aim of this study is to accomplish the decrease of the energetic cost of the transfer as this cost is one of the most important factors which cause the scarce use of transfer. 2 additional economic studies are carried out depending on several transfer flows in order to obtain the optimum flow to transfer from the economic view and the maximum flow that can be transferred for an isolated installation. es_ES
dc.description.abstract [CA] En el "Estudio para uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó", es proposen diferents alternatives de dimensionament de instal·lacions de generació fotovoltàica per realizar el bombeig d'aigua del riu Xúquer, al seu encontre amb l'Assut de la Marquessa (Cullera) fins finalitzar en l'Embassament de San Diego (Villena), mitjançant 4 estacions de bombeig intermèdies. Es proposen 4 alternatives diferents; 2 en les que el bombeig mensual es constant i 2 en les que el bombeig es realitza conforme al recurs solar existent cada mes. Al mateix temps, 2 d'aquestes alternatives es plantegen de mode que la instal·lació fotovoltàica siga aïllada i 2 en les que la instal·lació estiga connectada a la red eléctrica de manera que puga absorbir o abocar energia en funció de les necessitats energètiques de cada moment. La motivació principal d'estudi és aconseguir disminuir el cost energètic del transvasament degut a que en l'actualitat aquest és un dels factors determinants que provoquen l'escàs us del mateix. Es plantegen ademés 2 estudis econòmics adicionals per a diferents caudals de transvasament de forma que s'obtinga el caudal òptim a transvasar des del punt de vista econòmic i el caudal màxim que pot ser transvasat per a una instal·lació aïllada. es_ES
dc.description.abstract [ES] En el "Estudio para uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó", se proponen distintas alternativas de dimensionamiento de instalaciones de generación fotovoltaica para realizar el bombeo de agua del río Júcar, en la toma del Azud de La Marquesa (Cullera) hasta finalizar en el Embalse de San Diego (Villena), mediante 4 estaciones de bombeo intermedias. Se proponen 4 alternativas diferentes; 2 en las que el bombeo mensual es constante y 2 en las que el bombeo se realiza conforme al recurso solar existente cada mes. A su vez, 2 de estas alternativas se plantean de modo que la instalación fotovoltaica sea aislada y 2 en las que dicha instalación esté conectada a la red eléctrica de manera que pueda absorber o verter energía en función de las necesidades energéticas de cada momento. La motivación principal de estudio es conseguir disminuir el coste energético del trasvase debido a que en la actualidad este es uno de factores determinantes que provocan el escaso uso del mismo. Se plantean además 2 estudios económicos adicionales para diferentes caudales de trasvase de forma que se obtenga el caudal óptimo a trasvasar desde el punto de vista económico y el caudal máximo que puede ser trasvasado para una instalación aislada. es_ES
dc.format.extent 101 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Photovoltaic es_ES
dc.subject Pumping es_ES
dc.subject Transfer es_ES
dc.subject Fotovoltàica es_ES
dc.subject Bombeig es_ES
dc.subject Transvasament es_ES
dc.subject Xúquer-Vinalopó es_ES
dc.subject Fotovoltaica es_ES
dc.subject Solar es_ES
dc.subject Bombeo es_ES
dc.subject Trasvase es_ES
dc.subject Júcar-Vinalopó es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.title Estudio para el uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó. Términos municipales de Cullera, Llaurí, Canals y Moixent (Valencia) es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Muñoz Riera, M. (2018). Estudio para el uso de energía solar fotovoltaica en el trasvase Júcar-Vinalopó. Términos municipales de Cullera, Llaurí, Canals y Moixent (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/106489 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record