- -

Diseño y valoración económica de la cubierta de la pista de fútbol sala del I.E.S. Juan Carlos I (Murcia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño y valoración económica de la cubierta de la pista de fútbol sala del I.E.S. Juan Carlos I (Murcia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pelufo Carbonell, María José es_ES
dc.contributor.author López Tristante, Andrea es_ES
dc.coverage.spatial east=-1.1359061000000565; north=37.998909; name=Calle Reina Sofía, 1, 30007 Murcia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-18T14:45:21Z
dc.date.available 2018-09-18T14:45:21Z
dc.date.created 2018-09-12
dc.date.issued 2018-09-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107676
dc.description.abstract [EN] The final degree proyect entitled ``Design and economic evaluation of the roof of the I.E.S. Juan Carlos I indoor soccer field (Murcia) ¿¿¿¿ consists of the study of the construction of a metal structure that will serve as support for a polycarbonate roof. The high temperatures that plague the whole Region of Murcia during most of the year, intensifying between the months of June and September, make many outdoor activities uncomfortable and unpleasant. From here comes the idea of carrying out a work that involves improving the conditions on the schoolyard of the I.E.S. Juan Carlos I for the performance of physical activities, as well as, the stay in it during the break. Given that one of the main conditioning factors that the roof must meet is not to reduce the entry of light into the classrooms located in the building next to the schoolyard, polycarbonate has been chosen as the material to form the roof because it allows a large amount of sunlight to enter but at the same time offers good thermal insulation. On the other hand, the structure that will support these polycarbonate panels will be a steel structure, composed of nine porticos with american trusses. The calculation of the structure has been modelled with the Cype 3D software. es_ES
dc.description.abstract [CA] El treball de fi de grau titulat ``Diseño i valoració econòmica de la coberta de la pista de futbol sala de l'I.E.S. Juan Carlos I (Murcia) ¿¿¿¿ consistix en l'estudi de la construcció d'una estructura metàl·lica que servirà de suport a una coberta de policarbonat. Les altes temperatures que assolen a tota la Regió de Murcia durant gran part de l'any, intensificant-se entre els mesos de juny i setembre, fan que la realització de moltes activitats a l'aire lliure resulte incòmoda i desagradable. D'ací ve la idea de realitzar un treball que supose la millora de les condicions en el pati de l'I.E.S. Juan Carlos I per a la realització d'activitats físiques, així com, l'estada en el mateix durant les hores de recreació. Atés que un dels principals condicionants que ha de complir la coberta és no disminuir l'entrada de llum a les aules situades en l'edifici contigu al pati de l'institut, s'ha triat com a material per a conformar la mateixa el policarbonat pel fet que esta deixa entrar gran quantitat de llum solar però al mateix temps oferix un bon aïllament tèrmic. D'altra banda, l'estructura que sostindrà els dits panells de policarbonat serà una estructura d'acer, el càlcul de la qual s'ha modelizado amb el programa informàtic Cype 3D, composta de nou pòrtics les cintres del qual seran de tipus americana. es_ES
dc.description.abstract [ES] El trabajo de fin de grado titulado ``Diseño y valoración económica de la cubierta de la pista de fútbol sala del I.E.S. Juan Carlos I (Murcia) ¿¿¿¿ consiste en el estudio de la construcción de una estructura metálica que servirá de soporte a una cubierta de policarbonato. Las altas temperaturas que asolan a toda la Región de Murcia durante gran parte del año, intensificándose entre los meses de junio y septiembre, hacen que la realización de muchas actividades al aire libre resulte incómoda y desagradable. De aquí viene la idea de realizar un trabajo que suponga la mejora de las condiciones en el patio del I.E.S. Juan Carlos I para la realización de actividades físicas, así como, la estancia en el mismo durante las horas de recreo. Dado que uno de los principales condicionantes que debe cumplir la cubierta es no disminuir la entrada de luz a las aulas situadas en el edificio contiguo al patio del instituto, se ha escogido como material para conformar la misma el policarbonato debido a que éste deja entrar gran cantidad de luz solar pero a la vez ofrece un buen aislamiento térmico. Por otro lado, la estructura que sostendrá dichos paneles de policarbonato será una estructura de acero, cuyo cálculo se ha modelizado con el programa informático Cype 3D, compuesta de nueve pórticos cuyas cerchas serán de tipo americana. es_ES
dc.format.extent 12 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Roof es_ES
dc.subject Polycarbonate es_ES
dc.subject Steel es_ES
dc.subject Coberta es_ES
dc.subject Policarbonat es_ES
dc.subject Acer es_ES
dc.subject Cubierta es_ES
dc.subject Policarbonato es_ES
dc.subject Acero es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Diseño y valoración económica de la cubierta de la pista de fútbol sala del I.E.S. Juan Carlos I (Murcia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón - Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó es_ES
dc.description.bibliographicCitation López Tristante, A. (2018). Diseño y valoración económica de la cubierta de la pista de fútbol sala del I.E.S. Juan Carlos I (Murcia). http://hdl.handle.net/10251/107676 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record