- -

Proyecto básico de nuevos amarres en el Real Club Náutico de Torrevieja (Alicante)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Proyecto básico de nuevos amarres en el Real Club Náutico de Torrevieja (Alicante)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author Fernández Pellicer, Mercedes es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.6831133988113152; north=37.97519195591865; name=Paseo Vistalegre, 2A, 03181 Torrevieja, Alicante, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-18T14:54:31Z
dc.date.available 2018-09-18T14:54:31Z
dc.date.created 2018-09-13
dc.date.issued 2018-09-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107677
dc.description.abstract [EN] The present TFG contemplates the extension of the Real Club Náutico de Torrevieja. The fundamental objectives of the same are the exhibition of the knowledge acquired by the student throughout the different subjects and the development of the calculation procedures necessary for the sizing of the extension. The process for writing the TFG begins with the definition of the same and establishing the limits that must be reached. Next, a series of annexes related to obtaining information such as terrain characteristics and maritime climate are developed. In the third place, the study of solutions based on the demand to satisfy is elaborated. Finally, the dimensioning of the docking work is proceeded. As a result of these documents, the report is written in which all these aspects are introduced. All this is accompanied by a new family through a series of plans. As a conclusion, the most important thing is compliance with the limits established at the beginning of the TFG. It is verified that the dimensions of the extension of the port provide the required service and are accompanied by the complementary services required es_ES
dc.description.abstract [CA] El present TFG contempla l'ampliació del Real Club Nàutic de Torrevella. Els objectius fonamentals del mateix són l'exposició dels coneixements adquirits per l'alumne al llarg de les diferents assignatures i el desenvolupament dels procediments de càlcul necessaris per al dimensionament de l'ampliació. El procés per a la redacció del TFG comença amb la definició del mateix i establint els límits que ha d'aconseguir. A continuació, es desenvolupen una sèrie d'annexos relacionats amb l'obtenció d'informació com les característiques del terreny i clima marítim. En tercer lloc, s'elabora l'estudi de solucions fonamentat en la demanda a satisfer. Finalment, es procedeix al dimensionament de l'obra d'atraque. Com a resultat d'aquests documents, es redacta la memòria en la qual s'introdueixen tots aquests aspectes. Tot açò, s'acompanya de documentació gràfica addicional mitjançant una sèrie de plànols. Com a conclusió, el més important és el compliment dels límits establits en l'inici del TFG. Es comprova que les dimensions de l'ampliació del port donen el servei requerit i estan acompanyades pels serveis complementaris exigits es_ES
dc.description.abstract [ES] El presente TFG contempla la ampliación del Real Club Náutico de Torrevieja. Los objetivos fundamentales del mismo son la exposición de los conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo de las diferentes asignaturas y el desarrollo de los procedimientos de cálculo necesarios para el dimensionamiento de la ampliación. El proceso para la redacción del TFG comienza con la definición del mismo y estableciendo los límites que debe alcanzar. A continuación, se desarrollan una serie de anejos relacionados con la obtención de información como las características del terreno y clima marítimo. En tercer lugar, se elabora el estudio de soluciones fundamentado en la demanda a satisfacer. Finalmente, se procede al dimensionamiento de la obra de atraque. Como resultado de estos documentos, se redacta la memoria en la que se introducen todos estos aspectos. Todo esto, se acompaña de documentación gráfica adicional mediante una serie de planos. Como conclusión, lo más importante es el cumplimiento de los límites establecidos en el inicio del TFG. Se comprueba que las dimensiones de la ampliación del puerto dan el servicio requerido y están acompañadas por los servicios complementarios exigidos es_ES
dc.format.extent 7 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Extension es_ES
dc.subject Port es_ES
dc.subject Ampliació es_ES
dc.subject Puerto es_ES
dc.subject Ampliación es_ES
dc.subject Pantalán es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de nuevos amarres en el Real Club Náutico de Torrevieja (Alicante) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes - Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fernández Pellicer, M. (2018). Proyecto básico de nuevos amarres en el Real Club Náutico de Torrevieja (Alicante). http://hdl.handle.net/10251/107677 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record