- -

Estudio de viabilidad sobre la introducción de elementos estructurales de hormigón prefabricados procedentes de plantas españolas en proyectos de Marruecos

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio de viabilidad sobre la introducción de elementos estructurales de hormigón prefabricados procedentes de plantas españolas en proyectos de Marruecos

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Moragues Terrades, Juan José es_ES
dc.contributor.advisor San Miguel Eguren, Antonio es_ES
dc.contributor.author Doñate Gallego, Arturo es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-26T18:08:02Z
dc.date.available 2018-09-26T18:08:02Z
dc.date.created 2018-09-13
dc.date.issued 2018-09-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/108331
dc.description.abstract [EN] Morocco, as the sixth largest economy of the African continent, is one of the largest emerging economies located close to Europe. This closeness to the old continent gives it an exceptional position within the developing countries and opens big opportunities for European construction companies. The aim of this document is to research about the need and the technical and economic viability of the utilization, in Moroccan projects, of concrete structural prefabricated elements made in Spanish plants. This dissertation analyzes the Moroccan construction sector in its current state and its future needs. The usefulness of prefabricated construction is studied for the most common future projects along with the existing prefabricated stock in this African country. This writing collects the factors that make possible and competitive the Spanish concrete prefabrication in Morocco. Transport solutions between the two countries are also identified, from special transport solutions, maritime connections until customs requirements. Finally, a prefabricated structure of general characteristics is compared with the most common constructive typologies currently in the country. es_ES
dc.description.abstract [CAT] El Marroc, en tant que és la sisena economia del continent Africà, és un dels majors mercats emergents situats a les portes d'Europa. Aquesta proximitat al vell continet li conferix una posició excepcional dins del països en vies de desemvolupament i obri grans oportunitats a les empreses europees del sector de la construcció. L'objectiu d'aquest estudi és donar resposta a la necessitat i viabilitat, tant técnica com econòmica, de l'ús en projectes i obres situats al Marroc, de prefabricats estructurals de formigó procedents de plantes espanyoles. Aquest estudi analitza el mercat de la construcció en el seu estat actual i les necessitats futures del sector. S'estudia la utilitat de la construcció prefabricada en la tipologia de projectes amb previsió de creixement en els pròxims anys, així com l'oferta de prefabricació present al país africà. S'analitzen els factors que possibiliten i fan competitius als prefabricats espanyols en un mercat com el del Marroc. Així mateix, s'indiquen les solucions de transport entre els dos països, des dels transports especials, les conexions marítimes fins als requeriments duaners. Per últim, es dimensiona una estructura prefabricada de característiques generals i es compara amb les tipologies constructives presents actualmente al país. es_ES
dc.description.abstract [ES] Marruecos, como sexta economía del continente africano, es uno de los mayores mercados emergentes situados las puertas de Europa. Esta cercanía al viejo continente le confiere una posición excepcional dentro de los países en vías de desarrollo y abre grandes oportunidades a las empresas europeas del sector de la construcción. El objetivo de este estudio es dar respuesta a la necesidad y viabilidad, tanto técnica como económica, del uso en proyectos y obras situados en Marruecos, de prefabricados estructurales de hormigón procedentes de plantas españolas. Este estudio analiza el mercado de la construcción en su estado actual y las necesidades futuras del sector. Se estudia la utilidad de la construcción prefabricada en la tipología de proyectos con previsión de crecimiento en los próximos años, así como la oferta de prefabricación presente en el país africano. Se analizan los factores que posibilitan y hacen competitivos a los prefabricados españoles en un mercado como el de Marruecos. También, se indican las soluciones de transporte entre ambos países, desde los transportes especiales, las conexiones marítimas hasta los requerimientos aduaneros. Por último, se dimensiona una estructura prefabricada de características generales y se compara con las tipologías constructivas actualmente presentes en el país. es_ES
dc.format.extent 91 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Prefabrication es_ES
dc.subject Construction es_ES
dc.subject Morocco es_ES
dc.subject Viability es_ES
dc.subject Prefabricació es_ES
dc.subject Construcció es_ES
dc.subject Marroc es_ES
dc.subject Viabilitat es_ES
dc.subject Prefabricación es_ES
dc.subject Construcción es_ES
dc.subject Marruecos es_ES
dc.subject Viabilidad es_ES
dc.subject África es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Estudio de viabilidad sobre la introducción de elementos estructurales de hormigón prefabricados procedentes de plantas españolas en proyectos de Marruecos es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Doñate Gallego, A. (2018). Estudio de viabilidad sobre la introducción de elementos estructurales de hormigón prefabricados procedentes de plantas españolas en proyectos de Marruecos. http://hdl.handle.net/10251/108331 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record